150 лева на квадрат излиза енергийното обновяване на дома

енергийна ефективност

Обновяването на жилищата за повишаване на тяхната енергийна ефективност вече променя строителния пазар. Наблюденията на експертите от Националния регистър за ново строителство показват, че се увеличава значително делът на реконструкциите и обновяването на малките строителни обекти. Те придобиват все по-голямо значение и към тях се насочват все повече малки строителни фирми.

На този пазар през настоящата година предстои да започне усвояването на близо 62 млн. лева: 50 млн. лв. европейски субсидии и още 12.5 млн. лв. самоучастие на кандидатите да обновят домовете си. Средствата са предвидени по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

Тази тенденция на разрастване на строителния пазар чрез пренасочване към малки обекти със сигурност ще се запази, тъй като и в следващия програмен период на ЕС 2014 – 2020 г. по две оперативните програми ще бъдат включени средства за обновяване на българските домове и за мерки за енергийна ефективност на държавни и общински сгради. Само по ОП „Региони в растеж” предложеният бюджет за енергийна ефективност в жилищни сгради е 650 млн. лв.

Втората информационна кампания

по проекта „Енергийно обновяване на българските домове” стартира през април 2013 г. с много добра новина. България получи разрешение от Европейската комисия държавата да финансира всеки одобрен проект с до 75% от неговата стойност и само 25% самоучастие на собствениците. Досега грантът съставляваше до 50% от бюджета на проекта.

Новост е, че техническото обследване, техническият паспорт, обследването за енергийна ефективност, заплащане на проектния мениджър и цялостна организация на този процес се покриват 100% от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Такива дейности могат да извършват само юридически лица, вписани в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), и с които МРРБ има сключени договори. В регистъра на АУЕР по чл. 23, ал. 4 на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) има вписани 363 фирми. Трябва да се отбележи, че конструктивното обследване на съществуващите сгради е много важно, тъй като то има за цел да установи актуалното състояние на тяхната експлоатационна надеждност и на тази база, ако е необходимо да бъдат предписани мерки за рехабилитацията им. Освен това обследването трябва да докаже, че сградата е конструктивно устойчива, за да кандидатства за финансово подпомагане.

енергийна ефективност

Специално за софиянци има и още една добра новина. Столична община е подготвила

типови проекти за енергийно обновяване

с които може да се кандидатства за финансово подпомагане. Така се спестяват допълнителни разходи за такси, разрешителни и за изготвяне на технически/работни проекти, каквито са изискванията по Закона за устройство на територията, без който не може да се пристъпи към ремонта.

Освен външна изолация и декоративно оцветяване на фасадата на панелните блокове, разработените проекти включват подмяна на старите водно-канализационни (ВиК) и електрически инсталации, обновяване или смяна на асансьорите, подменяне на системите за отопление. От вертикални, както са сега във всички панелни блокове, топлофикационните инсталации ще станат хоризонтални, а на радиаторите ще бъдат монтирани топломери с дистанционно отчитане.

„При тази система топлинните счетоводители са излишни, тъй като топломерът ще отчита в реално време направените разходи”, обясни главният архитект на София Петър Диков при представяне на типовите проекти. Той успокои онези столичани, които са си остъклили и са усвоили балконите си като допълнително помещение, че няма да бъдат санкционирани, и няма да бъдат пречка входът или целия блок да кандидатства за съфинансиране.

Логично е специално внимание да се отдели на отоплителната система, тъй като най-големите разходи за енергия на домакинствата са за отопление, сочат обобщените данни на Камарата на архитектите в България. Те съставляват 84% от всички енергийни разходи. Следват сметките за похарчена топла вода (9%), а най-малко за ползваните електроуреди (7%).

Втората посока на обновяването е външното и вътрешното изолиране на сградата. Според изчисления на строителни експерти, най-големите топлинни загуби в дома идват от неуплътнените прозорци (40%), следват стените (22%), пода (16%) и тавана (7%).

Макар че е скъпо удоволствие, подмяната на асансьорите също е важно, тъй като те харчат около 10% от електроенергията на сградата, а в България няма панелен блок, в който да няма асансьор.

енергийна ефективност

На този етап обаче от Столична община нямат точни разчети колко ще струва изпълнението на някой от типовите проекти. Обобщени данни от изпълнението на Демонстрационния проект на Програмата за развитие на ПРООН и МРРБ, пакетът от обновителни мерки струва приблизително 150 лв./кв. м жилищна площ. Инвестицията се връща от спестените средства за енергийно потребление между 10 и 15 години, в зависимост от постигнатия клас за енергийна ефективност, както и от вида на сградата – дали е с централизирано топлоснабдяване или без. Вложенията в сградите с парно се откупуват по-бързо.

Важно е и

последващото сертифициране за енергийна ефективност

на сгради, тъй като в зависимост от получения сертификат собствениците на сградата имат право на гратисен период за данък сгради. Получилите сертификат категория „А” не плащат местния данък в продължение на 7 години, а сградите със сертификат категория „Б” са освободени от този налог в продължение на 3 години.

За да бъде направено обследване и издаден енергиен сертификат, който е част от техническия паспорт на сградата, собствениците плащат между 1 и 2 лв. на кв. метър застроена площ. По проекта за „Енергийно обновяване на българските домове” тази сума им е спестена.

Другата новост е, че държавата може да поеме останалите 25% от субсидията в случаи, когато едно или две домакинства не могат да си платят разходите и така спират от участие в проекта целия блок. Условието е доходите на домакинството, което ще бъде подпомогнато, да са до 310 лв. на месец на член от семейството, колкото е минималната работна заплата, да има само един имот, с който кандидатства за подпомагане, и да е отхвърлено за нисколихвен кредит от Фонда за жилищно обновяване.

За какво получават собствениците на многофамилни домове финансова помощ до 75% от стойността на бюджета за обновяване на жилищни сгради:
– подмяна на дограма;
– топлинна изолация на външни стени, покриви, подове и др.;
– ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства;
– изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, като слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, без да се включват в електропреносната мрежа за продажба на ток;
– ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация в общите части;
– ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;
– газифициране и др.

Кандидатите за обновяване на сградите могат да получат и

нисколихвен кредит или банкова гаранция

от Фонда за жилищно обновяване, с което да подпомогнат финансирането на своето самоучастие от бюджета за обновяване на съответната сграда, блок или дори вход. Право на такъв кредит обаче имат само регистрирани Сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради.

Според МРРБ, нисколихвеният кредит се формира от основен лихвен процент на БНБ + 6,5%, с възможност за намаляване на лихвата до основен лихвен процент на БНБ + 4,5% при определени условия. Не се заплащат такси за кандидатстване и управление и има гратисен период за главницата и лихвата от 6 месеца. Срокът на погасяване е до края на 2021 г.

Важни условия

За да кандидатства за финансово подпомагане, многофамилната жилищна сграда трябва да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение, да е на 3 и повече етажа.

По смисъла на ЗУТ сградата, блока, секцията трябва да е строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ. За подпомагане могат да кандидатстват отделни входове или няколко входа, които покриват посочените вече изисквания. Не се допуска финансово подпомагане на сграда, чието проектиране е започнало след 26 април 1999 г.

Регистрацията на Сдружение на собственици на многофамилни жилищни сгради

се извършва в съответната община по местонахождението на сградата и в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сдружението не е със статут на юридическо лице по смисъла на Търговския закон, а се учредява и регистрира само за ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, предупреждават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Поне 67% от участващите в него трябва да са съгласни, за да започне процедура за кандидатстване за подпомагане за енергийно обновяване. Съгласието за участие се потвърждава със саморъчен подпис. Това също е новост, защото предишното изискване беше за 100%.

Сдружението на собствениците следва да бъде учредено и регистрирано преди подаване на Заявлението за финансова помощ, обясни Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ. Тя подчерта, че сумата от 500 лв., която трябва да бъде внесена от всеки апартамент, се изразходва като гарантирана част от дължимото от Сдружението съфинансиране, а в случай на неизпълнение на задълженията по Споразумението – се удържа за покриване на извършените разходи по сградата или секцията.

енергийна ефективност

Пътят на проекта

Преди да се учреди Сдружението на собственици се подава Заявление за интерес и подкрепа. То трябва да е подписано от 67% от собствениците на сградата, която кандидатства за финансово подпомагане.

– Когато заявлението се одобри, се извършва оглед на сградата.
– Подготвя се индикативен бюджет на сградата и разпределение на разходите на всеки собственик.
– Създава се Сдружение на собствениците и внасяне на гаранционната сума от всеки апартамент по сметка на МРРБ.
– Сдружението подава заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.
– При одобрено заявление се сключва Споразумение между Сдружението на собствениците и МРРБ и се внася 30% от дължимата сума по проекта.
– Обследване на конструкцията и издаване на технически паспорт, обследване за енергийна ефективност.

Ако сградата се нуждае от конструктивно укрепване, разходите за него не се включват в плана за финансово подпомагане за енергийна ефективност. Ако собствениците гарантират, че поемат тези разходи, тогава се пристъпва към обследване за енергийна ефективност. В противен случай МРРБ възстановява внесените като гаранция по 500 лева от всеки собственик на апартамент, но получават документ за техническо обследване и технически паспорт на сградата, обаче отпадат от програмата за енергийно обновяване на българските домове.
– Изготвяне на технически проект, одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж.
– Осигуряване на остатъка от дължимата сума, като се приспадат внесените 500 лева за апартамент.
– Извършване на строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор.

Равносметката

Проектът „Енергийно обновяване на българските домове” стартира на 2 юли 2012 година и продължава три години – до 2015 година. Първото споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност МРРБ сключва на 25 февруари 2013 г. Сградата получава около 120 хил. лв. финансова помощ за обновяване, което представлява 54% от общата стойност за проекта, обясни Десислава Йорданова.

До 16 април, когато стартира втората информационна кампания по проекта, в регионалното ведомство са подадени 185 заявления за интерес от Сдружения на собственици в 30 града. От тях са одобрени 104, а отхвърлените 15, тъй като сградите трябва да бъдат конструктивно укрепени, което се заплаща от собствениците на сградата. Най-много одобрени проекти има в София – 45, следват Благоевград и Пловдив – с по 13, Бургас и Смолян – с по 12, Варна – 11, Хасково – 10. От включените в проекта 36 български градове, няма подадени заявления от Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.

Тук е редно да се отбележи и ефектът от Демонстрационния проект, реализиран от 2007 до 2012 г. от МРРБ с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в 13 български градове. Обновени бяха 50 многофамилни жилищни сгради и прилежащи околоблокови пространства. Подобрена бе жилищната инфраструктура при обща застроена площ от 80 975 кв. метра. Икономията на енергия в обновените 1 093 жилища представлява 8 488 575 кВтч, което се равнява на 40-60%. Намалени са 6 672 тона годишно емисии парникови газове (С02 и еквивалентни). Разкрити са 219 работни места в малки фирми, ангажирани за енергийното обновяване на домовете.

Очакванията

До края на проекта се очаква да бъдат обновени 180-200 сгради, а намалението на разходите за енергия да е между 40 и 60%, при тенденция на глобално повишаване на цените на енергоизточниците. Освен ползата за обитателите на посочените сгради, от проекта печелят и малките фирми, които ще участват в ремонта, за който през следващите 3 години са планирани над 62 млн. лева.

Следва втората част на статията за енергийното обновяване на дома, посветена на кредитирането за енергийна ефективност, ще представим какви видове нисколихвени кредити има на банковия пазар у нас в момента и как може да бъдат получени

Може да харесате още...