Адаптивните фасади – ключ към устойчивото развитие на сградното строителство

От векове човекът се стреми да създава и да развива жилищната среда, която обитава. Основните функции на жилището в този процес не са се променили съществено. То трябва да създава комфорт на обитаване: температурен комфорт от една страна, но също и да задоволява нуждата от естествена вентилация и светлина в помещенията.

Изискванията към сградите са променливи в зависимост от сезоните, атмосферните условия и разбира се климатичните особености в различните региони по света. Следователно, не може да считаме, че има универсален подход в проектирането на сгради, които освен това може да се различават по предназначението си.

Краткото изложение до тук води до еднозначно заключение. Сгради, които се намират в динамична заобикаляща ги среда, трябва да имат възможност да се адаптират по същия начин, както отделният човек го прави: да подбира облеклото според сезона.

Сградната обвивка е облеклото на сградата. Нейните качества и функционалност дават отражение и определят редица параметри на сградните инсталации, като например инсталираните мощности за отопление, охлаждане, вентилация и осветление, които пряко влияят върху инвестиционния и експлоатационния разход на сградите.

От къде идва енергията?
Почти цялата енергия, която ползваме в нашето съвремие, по един или друг начин се свежда до слънчева: Невъзобновяемите източници (нефт, въглища, газ) са слънчева енергия, акумулирана в продължение на милиони години. Възобновяемите (биогорива, вятърна, соларна) са пряка слънчева енергия, която изразходваме в кратък интервал между нейното генериране и консумация.

Тогава се налага тенденция за бъдещето на новия и вече построения сграден фонд да се стремим към оптимално използване на соларната радиация, която попада върху вече урбанизираните площи. Защо слънцето да грее плътни фасадни стени и покриви и попадащата енергия да се губи неизползвана?

Остъклените конструкции във фасадното строителство
Остъклените конструкции разполагат с голям потенциал за адаптивни сградни обвивки. Може да се каже, че те са радиатора, осветлението и дробовете на сградата.

С правилен подбор на рамкови конструкции и стъклопакети с ниски коефициенти на топлопреминаване U (W/m2*k) осигуряваме минимални загуби на топлинна енергия през ограждаща конструкция и предотвратяваме опасността за образуване на кондензни води.

Стъклото е материалът, който има способността да пропуска слънчевата енергия и светлина в помещенията. Чрез правилно проектирани слънцезащитни устройства и подбор на вида на стъклото, тази енергия може да се блокира или пропуска, да се направлява или разсейва според нуждите на обитаващите го хора.

За активно използване на слънчевата радиация могат да служат фотоволтаични инсталации за генериране на електричество или соларни колектори за топла вода. Разработени са системни решения, които позволяват интегрирането им във фасадната конструкция.

Фасадната конструкция служи и за проветрение и вентилация на помещенията чрез механизмите за отваряемост или интегрирани инсталации. Поради тази причина се разработват усилено системи за фасади, които да интегрират всички тези компоненти в един общ организъм, в който инсталираните компоненти да са с по-ниска инсталирана мощност, отколкото биха били при независимото им разглеждане.

Цената на устойчивото строителство
При оценка на инвестицията има разнобой по въпроса дали е по-изгодно да се строи евтино при по-висока бъдеща консумация на енергия или пък да се инвестира първоначално повече, с оглед ниската консумация в бъдеще.

Всъщност може да се каже, че първото предположение има валидност само при обилно разполагаема евтина енергия, с каквато светът е разполагал в продължение на последните десетилетия. Очевидно това условие няма да е налице за експлоатационния период на сградите, които в бъдеще ще се строят или вече са построени.

Задава се и друга гледна точка: Себестойността на строителните материали ще расте с покачващите се цени на енергията, с която ги произвеждаме. Ясно е, че ако не започнем сега да градим устойчиви сгради под предтекст, че е неоправдано скъпо, то в бъдеще шансовете това да се случи намаляват. Не трябва да допускаме да влезем в тази спирала на усилващи се неблагоприятни тенденции.

Какви са възможните решеня?
Фирма АлуКьонигЩал предлага на своите партньори и клиенти иновативни решения за реализация на адаптивни фасадни решения във всички вече описани направления. За тази цел разделихме продуктите в три основни групи:

Група Е – Минимизиране на енергийните загуби, прозорци, врати и фасади с повишена топлоизолация
Група Е2 – Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, соларни системи, слънцезащитни устройства, вентилационни системи
Група Е3 – Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, включване в мрежа за оптимално разпределение на енергията (автоматизация чрез датчици задвижва функционалните елементи във фасадата)

Какво ще се случва със старите сгради?
Строителството на нови сгради в бъдеще няма да надхвърля обема на строителните дейности за санирането на старите сгради. Привеждането на стария сграден фонд в съгласие с новите изисквания за енергийна ефективност, функционалност и дизайн ще бъде голямото предизвикателство в близко бъдеще.

Ще се налагат продукти и решения, които дават възможност за рационално, бързо и изгодно обновяване на съществуващи фасадни площи, което да дава възможност да обитаваме домовете си и в идните времена. Решаваща е волята – от клиент, през проектант до краен изпълнител – да следваме общата цел:

Да живеем в жилища, които служат на хората, а не обратното!

За контакти и повече информация – www.alukoenigstahl.com

Може да харесате още...