Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ) проведе кръгла маса на тема „Проектиране на сградни обвивки“

Асоциация за Фасаден Инженеринг

На 19.04. в УАСГ се проведе кръгла маса на тема „Проектиране на сградни обвивки“.

Присъстваха проектанти на сградни обвивки, експерти, представители на бизнеса – производители и инсталатори на фасади, браншови организации, консултанти, членове на КИИП, КСБ, преподаватели от УАСГ, представители на организации за неформално образование и доставчици на фасадни материли.

Фасадното проектиране, като нова специалност налагаща се от сложните форми, функции и изисквания към сградните обвивки изисква и подготвени проектанти и консултанти. В последната година вече почти няма голяма сграда, която да няма проект за сградна обвивка. Подобно на всяка нова специалност и във фасадното проектиране у нас няма регулации, ясно разпределение на фазите и обхвата им. Специалността се опитва да си проправи път сред другите утвърдени вече части на проекта : архитектурна и конструктивна и среща неразбиране относно сложността си, необходимостта от планиране и заплащане за нея сред останалите участници в проекта и инвеститорите.

Чрез тази кръгла маса се изпълни първоначалния и замисъл да събере представители на всички страни заедно и да започне диалог.

Бяха дискутирани следните теми:
– Етапи и обхват на проекта за сградна обвивка
– Мястото му в инвестиционния процес и в нормативната уредба
– Изучаване на специалността фасаден инженеринг
– Последващи курсове и обучения

Сред колегите проектанти, освен работещите в България, имаше и работещи в и за чужбина и те споделиха, че и там няма особена регулация на тази професия. Основно в Европа се работи по два модела – английски и немски. Ще обсъдим предимствата и недостатъците и на двата модела , с цел да намерим най-подходящия за нас.

Дискотир се необходимостта бизнеса да даде знак за необходимостта от подготвени инженери с нови специалности и включване на нови дисциплини в обучението; за необходимостта от кратки магостратури, курсове, следдипломни квалификации, както и за включването на практики и създаването на лаборатории за студентите.

Проф. Фантина Рангелова обяви, че още тази година специалността ще се изучава в магистратура с държавна поръчка.

Участниците се обединиха около следното:
– Да се подготви повторно предложение за промени на текстове в Наредба 4 за инвестиционните проекти
– Работна група да разработи указания за етапите и обхвата на проекта за сградна обвивка.

Участниците повдигнаха редица въпроси и коментари, които дадоха нови теми за размисъл и желание да се продължи диалога в по-малки фокус групи.