БАИС аргументира изменения в Наредба № Iз-1971 за пожаробезопасност

Специализираната секция по „Топлоизолации“ към „Българската асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) разработи предложение за промени в Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. Промените целят оптимизиране на работата по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, избягването на рискове, свързани с пожарната безопасност, както и залагане на ефективни методи за контрол по изпълнение на изискванията на Наредбата.

Основната причина за въвеждане на забрана за използване на материали с клас по реакция на огън D, Е, F, като съставна част от ETICS, за сгради по-високи от 28 м, са ограниченията на техниката на ГД ПБЗН да достигне и да изгаси вероятен пожар, както и проблемите с евакуацията на обитателите на високите етажи в случай на пожар.

В настоящата редакция на Наредбата за сгради над 28 м, освен материали с клас по реакция на огън А1 и А2 (БДС EN 13501-1), се допуска използването на такива с класове В и С. Това не дава достатъчна сигурност за пожарната безопасност на такива сгради.

Важността на тези фактори бе потвърдена по време на пожара в „Гренфел“ Лондон от 14.06.2017 г. Високите етажи не бяха достигнати от противопожарната техника, а пътят за евакуация на обитателите на тези етажи бе отрязан. Направените разследвания доказаха, че класът на облицовъчните материали (панели „Рейнобонд”) на сградата са с деклариран клас по реакция на огън В-s1-d0, съгл. EN 13501-1. Независимо, че по документи всичко е изглеждало изрядно, цялата фасада се подпали за минути.

След направени проучвания за съществуващите подобни нормативни изисквания в редица европейски страни и особено за района на Източна Европа и Балканския полуостров, експертите от БАИС установиха, че при подобен тип сгради (с различна гранична височина в отделните държави, между 15 м и 28 м) се допуска използването на топлоизолационни материали само с класове по реакция на огън А1 и А2. Изключение от това правило са само Италия, Испания и Финландия, където изискването е за минимален клас В. В нито една европейска страна не се допуска използването за такъв тип високи сгради на топлоизолационни материали с клас по реакция на огън С.

Във връзка с гореописаното и поради факта, че на пазара не се предлагат материали с подходящи технически и икономически показатели, които да бъдат класифицирани с В и С, БАИС предлага за сградите от тази група (над 28 м) да се използват само топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън А1 и А2. Така ще отпадне и изкушението на някои производители да представят документи с невярно съдържание относно класа по реакция на огън на техни продукти.

Аргументираните предложения за изменения в Наредбата са изпратени до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Предложения за промени в НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г.
Регулаторни изисквания за изпълнение на фасади в европейски държави
Регулаторни изисквания за изпълнение на фасади в източноевропейски държави

Може да харесате още...