Безопасност на сградите – опазване на хората и ценностите в тях

Geze

Контролирани пътища

Вратите служат за много неща: достъп до сгради, авариен изход и връзка с други помещения. По този начин те играят важна роля за опазването на хората и пожарната безопасност, както и за безопасността на сградите.

Да направиш една сграда безопасна е сложна задача. Трябва да се имат предвид все по-строгите изисквания за сигурност, както и някои закони, и предписания. Към тях се прибавят инструкциите на застрахователите и спецификите на техническите възможности. За да могат да се предотвратят възможно най-много инциденти, се въвежда интелигентна концепция за безопасност на сградите.

Какви рискове крие експлоатацията на сгради

Всяка сграда е различна. Различни са и хората, които я използват. Също и стоките, които се произвеждат или складират там. Затова има и различни рискове и заплахи. Отговорният за безопасността на една сграда анализира всички рискове както и целите на цялостната защитна стратегия, когато прави анализ на сградата. Така, взимайки предвид и законовите изисквания, и задълженията към застрахователите се изготвя концепция за безопасност на сградата.

За специалните постройки, като например обществени сгради, детски градини, индустриални сгради, офисни комплекси, многоетажни сгради, хотели, търговски центрове, училища, но също и болници и домове за инвалиди или възрастни хора, мерките за сигурност се различават от тези за частните постройки. Важен фактор е броят на хората, които използват сградата, дали те имат ограничения в подвижността си и дали познават добре помещенията.

Geze

Отворете аварийните изходи с паник-лоста чрез натиск на тялото.

Възможни рискове:
– пожар/експлозия;
– електрически и механични грешки;
– опасни вещества;
– шпионаж/саботаж;
– кражба;
– влизане с взлом/вандализъм;
– нападение.

Концепция за безопасност на сградите – какво съдържа тя?

Концепцията за безопасност съдържа всички мерки за предотвратяване или за намаляване на щетите, съгласувани с желанията, изискванията и целите на защита. Това са преди всичко мерки за пожарна безопасност, подсигуряване на аварийните изходи, инсталации за отвеждане на дима, контрол на достъпа и защита срещу влизане с взлом. Концепцията за безопасност при използването на сградата трябва да бъде съгласувана с цялостната концепция за безопасност на цялостната институция или корпорация. Тя трябва да бъде актуализирана редовно. Това важи основно тогава, когато има промени в начина на ползване на сградата, като например след организационни промени.

Подсигуряване на автоматичните врати и прозорци

Ако сградите имат автоматични врати и прозорци, то организацията, която е отговорна за поддръжката, е отговорен и за безопасността на движението на подвижните елементи. Съгласно европейския регламент EN 16005 за безопасността на ползване на автоматични врати са необходими мерки за подсигуряване на опасните места, а именно чрез:
– избягване на приклещване, защипване, блъскане при отваряне и затваряне чрез сензорика (сензори за разпознаване на присъствие в сградата);
– безопасни разстояния между елементите за избягване на приклещване и промъкване;
– ограничение на силата на крилата на вратите.

Пожарна безопасност

Съгласно строителните наредби и предписания на държавите, строителните съоръжения трябва да бъдат проектирани, изградени и поддържани с достатъчна степен на пожарна безопасност. При пожарната безопасност по време на строежа на сградата се имат предвид преди всичко използваните строителни елементи и строителни материали, както и проектирането, и изграждането на достатъчно аварийни пътища за хора и животни.

Аварийни пътища и изходи

Хората използват аварийните пътища и изходи в случай на опасност – като например при пожар или в панически ситуации – за да напуснат сградата по безопасен и бърз начин. Същите трябва да бъдат заложени още при проектирането на сградата. Една малка сграда с по-малко движение в нея предполага различни изисквания, например, от един голям търговски център с голямо движение. Образуването на тълпи от хора имат изискват повече място. В такива ситуации и хората се евакуират по различен начин, отколкото ако хората са малко на брой.

Всички врати по протежението на аварийните пътища трябва да бъдат изградени като аварийни изходи. Те трябва да бъдат обозначени по съответния начин и да бъдат оборудвани с брави за аварийни изходи според европейските норми. Те трябва да могат да се използват без каквито и да е ограничения. Аварийните пътища трябва да бъдат обозначени ясно и видимо и да бъдат снабдени със съответните табели за по-добра ориентация.

Противопожарни врати

В строителните наредби и предписания както и в специалните строителни предписания е уреден въпросът дали са необходими противопожарни врати в сградите. Те трябва да предпазят отворите в устойчивите на огън стени, за да може да се предотврати разпространението на стихията. Затова те трябва да бъдат контролирано затворени поне в случай на пожар.

В случай че противопожарните врати служат допълнително и като аварийни изходи, те трябва да могат да бъдат отваряни по всяко време. За да може същевременно да изпълняват функцията си като противопожарни врати, противопожарните врати се нуждаят от специални брави, които да ги затварят автоматично след отваряне и да ги държат затворени, без да се изисква електрическо захранване. По този начин трябва да се предотврати невъзможността за отварянето има или за евакуация от сградата. Или пък да се предотврати отварянето на всички врати и по този начин да възникне риск от навлизане на лица в сградата с престъпни намерения.

Димо- и топлоотвеждащи инсталации

Аварийните пътища трябва да бъдат възможно най-обездимени в случай на пожар, за да може хората сами да могат да достигнат до безопасно място и за да може пожарните команди да изгасят пожара. Димо- и топлоотвеждащите инсталации отвеждат топлина, дим и токсични газове от сградата и ги държат далеч от аварийните пътища. Машинните димоотвеждащи инсталации отвеждат димните газове чрез вентилатори. Естествените димоотвеждащи инсталации транспортират дима през отвори или прозорци директно навън на основата на термичния аеродинамичен принцип.

Контрол на достъпа и подсигуряване на аварийните пътища

Към безопасността на сградите принадлежат също и защитата на сгради, помещения, данни и материални ценности от неоторизиран достъп. С това се има предвид предоставянето на достъп до определени части от сградата или защитени ареали само на оторизирани лица. Такава оторизация се изисква основно за особено важни части от сградата, като например изчислителни центрове, чисти помещения, фирмени участъци, летища, банки и др. Тук ползвателят на сградата определя кой има достъп до какво, но също и в кои часови зони е гарантиран достъпът за съответните лица.

В спешни случаи също така трябва да се гарантира, че всеки ще може да може да излезе от сградата, но не и че всеки ще може да влезе. Тук влизат в употреба системите за подсигуряване на аварийните пътища: В спешни случаи те успяват да направят баланса между контролирания достъп и аварийните отвори чрез аларми (задействащи се с аварийни бутони).

Предотвратяване на влизанията с взлом чрез устойчиви врати и прозорци

Ако контролът на достъпа вече успява да отклони много неоторизирани лица, то при безопасността на сградите става въпрос също и за механична защита против влизане с взлом. Вратите и прозорците трябва да осигуряват подходяща защита, например от влизания с взлом. В зависимост от целта на защитата за подсигурения участък  както и според потребността от защита на ползвателите може да се направи избор на подходящата изработка на вратите и прозорците.

Съгласно DIN-нормата EN 1627:2011-09 „Врати, прозорци, фасади, решетъчни елементи и приспособления за затваряне – предотвратяване на влизания с взлом – изисквания и класификация“ строителните елементи са подредени по класове на устойчивост (Resistance Class, RC). Вратите от класове на устойчивост RC 1 до RC 4 предоставят по-голяма защита от влизания с взлом поради тяхната стабилността.

Известителни системи

Концепцията за безопасност се допълва също и от мерки за детекция и наблюдение. Те служат за това дори и причиняващите щети събития, като например случайни или умишлени опити да се преодолеят мерките за защита и подсигуряване, да бъдат забелязани възможно най-бързо. Така например датчиците за дим могат да разпознаят рано пламването на огън и да предизвикат стартирането на съответните аларми. А известителните инсталации за влизания с взлом показват например опити за влизане с взлом. От където пазачите при аварийните изходи известяват за неоторизирано ползване чрез алармен сигнал.

Вратите и тяхната най-важна роля в безопасността на сгради

Вратите могат да осигуряват достъп до сгради, а също и да служат за аварийни изходи и защитени връзки с други помещения с разнообразни функции. Те играят важна роля в безопасността на сградите. Също така те изпълняват и други технически предписания за пожарна безопасност, звукоизолация и достъпност.

По този начин особено автоматичните врати са се развили до комплексни системи с интелигентно задвижване. Многофункционалните врати изпълняват следните функции:
– контрол на достъпа;
– пожароизвестяване и димоизвестяване;
– система за управление на аварийни врати;
– подсигуряване чрез сензори, например датчици за присъствие и движение.

Когато системите на вратите се обвързани с автоматизацията и електропроводната техника на сградата, тяхното моментно работно състояние може да бъде показано и управлявано от разстояние.

Geze

Важно за безопасността на сградите: многофункционална врата

Вратите на Geze за Вашата безопасност

GEZE предлага ефективни решения за безопасност под формата на автоматични задвижвания на врати. Те се съгласуват със съответните специфични изисквания и индивидуалните концепции на аварийните пътища – от основната система от врати като самостоятелно решение до цялостни комплексни решения, които свързват отделни изисквания за безопасност в компактна интелигентна система. Индивидуалните концепции за безопасност представляват оптимални решения за сигурност.

Система за аварийни пътища SecuLogic на Geze

Системата за аварийни пътища SecuLogic на GEZE е комплексно и надеждно системно решение, особено за обществени сгради като болници, училища или дискотеки. В случай на пожар или ситуация, изискваща моментална евакуация, тя се грижи за защитата на хората и за пожарната безопасност, както и за цялостната безопасност на сградата. В такава комплексна система различни компоненти от портфолиото на Geze работят заедно: например, автоматични задвижвания на врати, устройства затваряне на врати, автоматични брави и устройства за отваряне на аварийни врати, както и пожароизвестителни инсталации и инсталации за известяване на опасности и системи за контрол на достъпа. „Мозъкът“ е централата за врати TZ 320. Системата за аварийни пътища SecuLogic отговаря на Директивата за електрически системи за заключване на врати в аварийни пътища.

Geze

Част от системата за аварийни пътища SecuLogic на GEZE: централа за врати TZ 320 на GEZE

Брави за заключване и отключване на врати в аварийни ситуации

Самозаключващите се брави за аварийни ситуации предлагат безкомпромисна безопасност за хора и материални ценности в спешни случаи. Това е необходимо, защото, от една страна, хората трябва да могат да напуснат дадена сграда за секунди при опасност. От друга, собствениците и ползвателите искат да  предпазят важните зони в сградата от неоторизиран достъп.

За тази цел GEZE предлага самозаключващите се брави за аварийни ситуации (IQ locks). Те осигуряват защитно техническо заключване, защита от влизане с взлом и контролиран достъп, но също така и бързо отваряне на вратите в спешни случаи.

Системи за контрол на достъпа SecuLogic на GEZE

Системите за контрол на достъпа SecuLogic на GEZE са компактни, интернет базирани комплексни решения „All-in-one“, съдържащи всички компоненти, които трябва да притежава една врата и отговарят на изискванията за най-модерна идентификация. Независимо дали чрез биометрично пръстово разпознаване или на основата на карти, системите за контрол на достъпа SecuLogic на GEZE могат да бъдат приложени както за една отделна врата, така и за системи от врати, свързани в мрежа. Системите за контрол на достъпа SecuLogic на GEZE се приспособяват постепенно към обхвата и изискванията на концепцията за безопасност.

Лесното боравене прави системите за контрол на достъпа SecuLogic на GEZE подходящи и за частни сгради. Контролът на достъпа при входната врата, сигнализирането чрез звънец, следенето за опити за саботаж или устройствата за отваряне на врати правят частните сгради по-безопасни и защитени.

Система за управление на техниката SecuLogic на GEZE

Със системата за сгради, системните решения като врати, прозорци и техника за безопасност на GEZE могат да бъдат интегрирани в безопасността и контрола на сгради. Като централна система за управление и визуализация тя наблюдава различни автоматизирани компоненти в сградната техника и предлага сигурност чрез разнообразни възможности за мрежова връзка: Тя осигурява безопасно отвеждане на дим и топлина, заключва участъци, в които има пожар, освобождава аварийните пътища или контролира достъпа.

Тя извършва едновременен мониторинг на:
– автоматични системи от врати;
– устройства за затваряне на противопожарни и противодимни врати;
– адвижващи механизми за прозорци за отвеждане на дим и топлина както и за ежедневна вентилация;
– системи за аварийни пътища и брави за аварийни ситуации;
– чужди продукти (като например светлинен контрол).

Системи от врати на GEZE с повишена защита от влизане с взлом

Вратите за безопасност на GEZE са максимална трудност за взломаджиите. Те пазят входовете на сградите с повишени изисквания за сигурност (клас на устойчивост на строителните елементи 2). Прозрачната оптика на инсталациите остава запазена независимо от функционалността на класа на устойчивост RC 2.

Може да харесате още...