Държавен вестник обнародва новата Наредба за управление на строителните отпадъци

В петък Държавен вестник обнародва новата Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за управ­ление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строи­телни материали, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).
2. Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Наредба за строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).
§ 2. Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 от наредбата по член единствен влизат в сила шест месеца от обнародването на това постановление в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

НАРЕДБА
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО);
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.
Чл. 2. Целта на наредбата е:
1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на събирането, третирането и транспортирането на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползот­воряването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. отпадъците по приложение № 1, образувани от премахване на строежи, независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
3. рециклирани строителни материали;
4. продукти, подготвени от СО за повторна употреба.
Чл. 4. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;
6. обезвреждане на СО.
Чл. 5. (1) При извършване на СМР и/или при премахване на строежи СО се третират от лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, или се предават за третиране на лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.
(3) Строителните отпадъци се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 20, ал. 1.
Чл. 6. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Чл. 7. Предаването и приемането на СО се извършва само въз основа на писмен договор между възложителя на СМР или възложителя на премахването на строежи с лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, със съответния код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) с цел осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи отговарят за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
(2) Планът по ал. 1 се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и се одобрява от компетентния орган съгласно чл. 11, ал. 4 ЗУО.
(3) При етапност на СМР или дейности по премахване на строежи, съгласно издадено разрешение за строеж или заповед за премахване на строеж планът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 9 за всеки един етап.
(4) Процедурата за одобряване на ПУСО се осъществява при условията на електронен обмен на документи (по електронен път) или чрез административната информационна система на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО.
Чл. 9. Планът за управление на СО обхваща мерките, предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите със СО, и включва:
1. обяснителна записка, която съдържа най-малко:
а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11 и 13;
б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е приложимо;
в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2;
г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа;
д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват на площадката;
е) мерки, които се предприемат при управ­лението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 4;
2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;
3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, които включват дейности по премахване на строежи или на части от строежи);
4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;
5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, съгласно приложение № 5, когато е приложимо.
Чл. 10. (1) Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен надзор, или на строителя – при строежи от пета категория, изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.
(2) Възложителите на премахване на строежи възлагат на изпълнителя на премахването изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.
(3) Към отчета по ал. 1 се прилагат:
1. копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на СО, в т.ч. на опасните СО, на лица, които имат право да извършват съответната дейност с отпадъци съгласно чл. 35 ЗУО;
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО, за продукти, подготвени от СО за повторна употреба, и за рециклирани строителни материали, когато е приложимо;
3. копия на документите по чл. 22, ал. 2 за вложени в строежа третирани СО;
4. копия на документите по чл. 22, ал. 3 за вложени в строежа продукти, подготвени от СО за повторна употреба;
5. копия на документите по чл. 23, ал. 2 за вложени в строежа рециклирани строителни материали.
(4) В случаите по чл. 8, ал. 3 отчетът по ал. 1 се изготвя след приключването на всеки от етапите. След приключването на СМР  и/или на дейностите по премахване на строежи се изготвя обобщен отчет за обекта.
(5) Отчетите за изпълнение на ПУСО се представят на органите по чл. 11, ал. 11 ЗУО при условията на електронен обмен на документи (по електронен път) или чрез административната информационна система на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО.
Чл. 11. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи, включително на пътища и на железопътни линии, осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване на неопасните СО, образувани при тези дейности, в количествата и в сроковете по приложение № 7.
(2) Количествените цели за материално оползотворяване, определени в приложение № 7, се отнасят за всяка площадка, на която се извършва СМР и/или премахване на строеж, към годината на откриване на строителната площадка.
Чл. 12. Степента на постигане на целите за материално оползотворяване на СО се определя като отношение между количеството (тегло) на материално оползотворените и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество (тегло) на образуваните СО (в тонове) за съответния строеж, изразено в проценти и изчислено с точност една десета от процента.
Чл. 13. Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи в количества съгласно приложение № 8, в зависимост от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж.
Чл. 14. (1) Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвянето и представянето в съответната общинска администрация на ПУСО в частта по чл. 9, т. 1, буква „б“, т. 2 – 4. В останалата част планът се изготвя от общинската администрация.
(2) При принудително премахване на незаконни строежи отчетът по приложение № 6 се изготвя от съответната общинска администрация.
Чл. 15. (1) План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат изискванията на тази глава при:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.
(2) За всички СМР и/или премахване на строежи извън обхвата на изключенията по ал. 1 се изготвя ПУСО и се прилагат изискванията на тази глава.
(3) В случаите по ал. 1 условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО.

Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 16. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 ЗУО.
Чл. 17. Дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи отпадъци се извършват след получаване на разрешение от директора на регионалната здравна инспекция съгласно глава втора, раздел VІІ от Закона за здравето.
Чл. 18. (1) При извършване на дейност по оползотворяване на СО в обратни насипи с код R10 на една или повече площадки на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) се издава едно разрешение за дейности с отпадъци за територията на инспекцията.
(2) В разрешението по ал. 1 се поставят следните условия за:
1. уведомяване на директора на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката за тяхното извършване и за датата на започването им – за всяка конкретна площадка;
2. влагане в обратния насип само на третирани СО, които са инертни;
3. представяне в РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите на писмен договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите;
4. информиране на РИОСВ за приключване на дейностите на съответната площадка в срок не по-късно от 14 дни.
(3) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2, т. 1 директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка.
(4) При необходимост директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните изисквания.
(5) В 7-дневен срок от проверката по ал. 3 директорът на РИОСВ се произнася със становище по дейността, като може да постави допълнителни условия за конкретния обект.
Чл. 19. (1) При извършване на дейности със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на площадките, на които се образуват отпадъците, се издава документ по чл. 35 ЗУО от директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките.
(2) В документа по ал. 1 се поставят следните условия за:
1. уведомяване на директора на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект;
2. представяне в РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите на договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите, който съдържа:
а) срока и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуваните от дейността СО;
б) клауза, според която предаването на образуваните отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, които имат право да извършват дейности съгласно чл. 35 ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;
3. информиране на РИОСВ в срок не по-късно от 14 дни за приключване на дейностите на съответната площадка.
(3) В 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2, т. 1 директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка.
(4) При необходимост директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните изисквания.
(5) В 7-дневен срок от проверката по ал. 3 директорът на РИОСВ се произнася със становище по дейността, като може да постави допълнителни условия за конкретния обект.
Чл. 20. (1) Дейностите по събиране, в т.ч. по съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО се извършват на следните площадки:
1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва премахването на строеж;
3. площадки за третиране на СО.
(2) Площадките по ал. 1, т. 1 и 2 могат да изпълняват функциите на площадка за материално оползотворяване на строителни отпадъци само по желание на възложителя и когато това е предвидено с инвестиционния проект и с ПУСО.
(3) Дейностите по събиране и оползотворяване на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на изискванията по приложение № 9.
Чл. 21. (1) Строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в обратни насипи при спазване на следните изисквания:
1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;
2. лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обрат­ни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10;
3. строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба;
4. строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба.
(2) Строителни отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 10, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.) относно условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО В СТРОЕЖИ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПРЕМИНАЛИ ПРОЦЕС НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
Чл. 22. (1) В зависимост от изискванията на инвестиционния проект строителните отпадъци могат да се използват като:
1. строителни отпадъци, преминали през процес на оползотворяване;
2. продукти, подготвени от СО за повторна употреба, с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба;
3. рециклирани строителни материали, представляващи строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1, т. 1 се предоставят за употреба в строежи с декларация, издадена от лицето, което има право да извършва дейности със СО, съгласно чл. 35 ЗУО, която включва най-малко:
1. наличие на документ по чл. 35 ЗУО за дейности;
2. извършените дейности по оползотворяване;
3. вида и произхода на оползотворените СО;
4. характеристики на отпадъците и методи за тяхното определяне;
5. протокол от изпитване и/или техническа експертиза, когато се изисква.
(3) Продуктите, подготвени за повторна употреба от СО по ал. 1, т. 2, се предоставят за употреба в строежи с декларация, издадена от лицето, което има право да извършва дейности съгласно чл. 35 ЗУО, която включва най-малко:
1. наличие на документ по чл. 35 ЗУО за дейности;
2. извършените дейности по оползотворяване;
3. вида и произхода на продуктите, подготвени от СО за повторна употреба;
4. характеристики на материала, методи за тяхното определяне;
5. протокол от изпитване и/или техническа експертиза, когато се изисква.
(4) Образецът на декларация по ал. 2 и 3 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите.
(5) Рециклираните строителни материали, които представляват строителни продукти по ал. 1, т. 3, се пускат на пазара от лицето по чл. 35 ЗУО в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (ОВ, L 88/5 от 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 305/2011 г.“, придружени от документите по чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г. и бр. 95 от 2017 г.) и от информация за оползотворените в продукта СО, издадени от лицето по чл. 35 ЗУО.
Чл. 23. (1) Строителните отпадъци по чл. 22, ал. 1, т. 1 и продуктите, подготвени от СО за повторна употреба по чл. 22, ал. 1, т. 2, се влагат в строежи, когато проектантът е предвидил в инвестиционния проект строи­телните елементи или части от строежа, в които оползотворените материали ще осигурят основните изисквания на строежа.
(2) Рециклираните строителни материали, които представляват строителни продукти по чл. 22, ал. 1, т. 3, се влагат в строежите въз основа на документи, съставени от лицето, имащо право да извършва дейности съгласно чл. 35 ЗУО, което ги произвежда в резултат на дейностите по рециклиране на СО, както следва:
1. декларация, която посочва предвидената употреба/употреби, и инструкция и информация за безопасност на български език съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
2. първични счетоводни документи и информация за оползотворени в продукта СО, които удостоверяват произхода, вида и количествата на СО.
(3) Декларациите по чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България се съставят след оценяване на строителния продукт съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 г., когато за продукта има публикувана хармонизирана спецификация, или съгласно изиск­ванията на чл. 13 на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, когато за продукта няма публикувана хармонизирана спецификация.

Глава пета
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 24. Изчисляването на националната цел, определена в чл. 32, ал. 1 ЗУО, се извършва съгласно приложение № 11.
Чл. 25. Лицата, които извършват дейности по събиране и транспортиране, както и събиране, съхраняване и третиране на СО, водят отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри.
Чл. 26. (1) Кметът на общината изпраща информацията до директора на РИОСВ, на чиято територия ще се извършват СМР или премахване на строежи, за издадените през предходния месец разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж.
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща по електронен път в срок до 10-о число на текущия месец.
(3) Информацията по ал. 1 включва:
1. наименование на възложителя на СМР или премахване на строеж;
2. вида на дейността;
3. местоположението на строителната площадка.

Глава шеста
КОНТРОЛ
Чл. 27. (1) Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, на чиято територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) За строежи, чийто възложител е кметът на общината, контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от директора на РИОСВ, на чиято територия е строежът.
Чл. 28. Контролът по чл. 27 се осъществява от компетентния орган чрез проверка на:
1. постигната степен на материално оползот­воряване на СО спрямо заложената в ПУСО;
2. постигната степен на изпълнението на целите за влагане на рециклирани строителни материали и на строителни отпадъци, когато е приложимо;
3. документите по чл. 10, ал. 3.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Възложител на СМР“ е всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията.
2. „Възложител на премахване на строеж“ е:
a) всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията при наличие на дейности по премахване на строежи, или
б) компетентният орган, издал заповедта за премахване на строежа в случаите на принудително премахване на строежи по чл. 195, ал. 3 и 6 или по чл. 225а от Закона за устройство на територията;
в) компетентният орган, издал заповедта за премахване на строежа по чл. 225, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
3. „Инертни отпадъци“ са отпадъците, които:
а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения;
б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции;
в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на околната среда над допустимите норми;
г) според общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в тях и екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството на повърхностните и/или на подземните води.
4. „Изпълнител на премахване“ е всяко лице по смисъла на чл. 163 от Закона за устройство на територията.
5. „Изпълнител на СМР“ е всяко лице по смисъла на чл. 163 от Закона за устройство на територията.
6. „Материално оползотворяване“ е оползотворяването на материали от строителни отпадъци съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
7. „Минерални отпадъци“ са отпадъци, образувани в резултат на строителство или премахване на строежи, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и др.
8. „Оползотворяване в обратен насип“ е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.
9. „Основен ремонт“ са дейностите съгласно § 5, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
10. „Площадката, на която се извършва премахването на строеж“ е теренът, необходим за извършване на премахването на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва премахването на строежа.
11. „Подготовка за повторна употреба на СО“ е дейност съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
12. „Подготовка преди оползотворяването на СО“ са предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, уплътняване, рязане, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11, съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
13. „Продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба“ са строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък и са подготвени, за да могат да бъдат вложени в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба.
14. „Проектант“ е всяко лице съгласно чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
15. „Публични средства“ са средствата съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
16. „Премахване на строеж“ е дейност, която включва събаряне, разрушаване и отстраняване на строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.
17. „Реконструкция на строеж“ са дейностите съгласно § 5, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
18. „Рециклиране на строителните отпадъци“ е всяка дейност по оползотворяване на строителните отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строи­телни продукти, материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.
19. „Рециклирани строителни материали“ са строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци, преминали дейност по рециклиране, оценени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за продуктите има публикувани хармонизирани европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, или с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
20. „Сгради с паянтова конструкция“ са сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните стени, с пълнеж и кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и др.
21. „Строежи“ са строежите съгласно § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
22. „Строител“ е лице по чл. 163 от Закона за устройство на територията.
23. „Строителна площадка“ е площадката по § 5, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
24. „Строителни и монтажни работи“ са работите по § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
25. „Строителни книжа“ са документите по § 5, т. 36 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
26. „Текущ ремонт“ са дейностите по § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
27. „Техническа инфраструктура“ е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи съгласно § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.
§ 3. Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 влизат в сила шест месеца от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно  Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Наименование на неопасните строителни отпадъци
1
2
17 01
Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия:
17 01 01
бетон
17 01 02
тухли
17 01 03
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06
17 02
Дървесен материал, стъкло и пластмаса:
17 02 01
дървесен материал
17 02 02
стъкло
17 02 03
пластмаса
17 03
Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти:
17 03 02
асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01
17 04
Метали, включително техните сплави:
17 04 01
мед, бронз, месинг
17 04 02
алуминий
17 04 03
олово
17 04 04
цинк
17 04 05
желязо и стомана
17 04 06
калай
17 04 07
смеси от метали
17 04 11
кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10
17 05
Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси:
17 05 04
почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03
17 05 06
драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05
17 05 08
баластра от релсов път, различна от упоменатата в код 17 05 07*
17 06
Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали:
17 06 04
изолационни материали, различни от упоменатите в код 17 06 01 и код 17 06 03
17 08
Строителни материали на основата на гипс:
17 08 02
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 08 01
17 09
Други отпадъци от строителство и събаряне:
17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
ІІ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Код на отпадъка съгласно  Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Наименование на опасните строителни отпадъци
1
2
17 01 06*
Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
17 02 04*
Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01*
Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03*
Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09*
Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
17 04 10*
Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества
17 05 03*
Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05*
Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07*
Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01*
Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03*
Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05*
Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01*
Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01*
Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*
Други отпадъци от строителство и събаряне, включително смесени отпадъци, съдържащи опасни вещества
Приложение № 2 към чл. 9, т. 2
ОБЩИ ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
Наименование на проекта
Вид и категория на строежа
Местоположение на строежа: идентификатор, адрес, УПИ и др. (в урбанизирани или извън урбанизирани територии)
Видове СМР, свързани с образуването на СО, съобразно одобрения инвестиционен проект или проекта за премахване на строеж
Възложител
Проектант ПУСО (име, регистрационен номер на удостоверението за проектантска правоспособност)
Изпълнител на СМР или на премахването, когато е приложимо
Разгъната застроена площ (РЗП) в кв. м или сума от РЗП и площ на подземните части, когато е приложимо
Големина на строежа:
– брой етажи (за сгради – РЗП)
– дължина и габарити в метри – за линейни обекти
– друга съществена информация
Вид/тип на носещата конструкция:
– стоманобетон, зидана, метална, дървена, комбинирана и др.
– монолитна, сглобяема, комбинирана
Приложение № 3 към чл. 9, т. 3
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРЕМАХВАНЕ
Наименование и вид на обекта на премахване (сграда или строително съоръжение или части от тях)
Степен на премахване
– частично
– изцяло
– друго (моля опишете)………………………………………………………………………….
Година на построяване на обекта, предназначен за премахване:
от …………………….………….. до …………………….…………. (или предполагаем)
Големина на обекта на премахване:
– брой етажи (за сгради)
– дължина и габарити в метри, за линейни обекти
– общ обем в куб. метри
– друга информация за частите от строежа, подлежащи на премахване
Тип на носещата конструкция (стоманобетонна, метална, дървена, зидана, комбинирана и др./монолитна, сглобяема или комбинирана)
Наличие на опасни отпадъци:
– има или няма:
– описание, ако има (вид, количество) ………………………………………………………
Наличие на отпадъци, съдържащи азбест:
– има или няма
– описание, ако има (вид, количество) ……………………………………………………..
Сутерен (има или няма):
– брой нива
– бетонни или зидани стени
Покривна конструкция:
– плосък или скатен покрив
– носеща конструкция
– покривно покритие
– наличие на топло- и хидроизолация (описание на материалите и дебелините на слоевете)
Наличие на демонтируеми фасади (има или няма):
– технология на монтаж/демонтаж
– описание на типа и на материалите
– площ на фасадните стени
Наличие на окачени тавани (има или няма):
– технология на монтаж/демонтаж
– описание на типа и на материалите
– обща площ на окачените тавани
Наличие на демонтируеми преградни стени, стенни елементи или други елементи (има или няма):
– технология на монтаж/демонтаж
– описание на типа и на материалите
– обща площ на тези стени/елементи
Описание на технологията за извършване на дейностите по премахване на носещата конструкция или на елементи от нея:
– начин на премахване (взривно или безвзривно)
– технически средства
– последователност на операциите
– друга информация от съществено значение
Възможни ограничения за дейностите по премахване (наличие на съседни обекти, наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др.)
Описание на площадката, на която се извършват дейностите по премахване:
– обща площ на терена
– възможности за селективно съхраняване на СО от премахването
Друга информация за строежа от съществено значение
Приложение № 4 към чл. 9, т. 4
Таблица № 4.1. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА
Дейности, при които се образуват СО (СМР и/или премахване на строеж)
Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци
Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО (в тонове)
Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти1)
Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване (в тонове)
Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Количество (в тонове)
1
2
3
4
5
6
7
Сума 42
Сума 5
Коригирана сума 43
Забележки:
1 Закръгляването е една десета от процента. Прогнозната степен за материално оползотворяване на СО по кодове се изчислява, като за всеки отделен код се изчисли стойността от колона 6, разделена на стойността от колона 4, и се умножи по 100.
2 Сума 4 е сумата от всички кодове строителни отпадъци, които се предвижда да бъдат образувани.
3 Коригирана сума 4 е разликата между общото количество на всички СО в тонове (Сума 4) и количествата на опасните отпадъци и СО с код 170504.
Таблица № 4.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА
Прогноза за общото количество на образуваните СО
(в тонове)
Прогноза за
количеството на СО,
които подлежат на
материално
оползотворяване
(в тонове)
Прогноза за СО,
които се
предвижда
да бъдат
материално
оползотворени
(в тонове)
Прогнозна степен за
материално
оползотворяване
на СО
(в проценти)
Попълва се Сума 4 от таблица № 4.1
Попълва се Коригирана
сума 4 от таблица № 4.1
Попълва се Сума 5
от таблица № 4.1
Сума 5 се умножава
по сто и се дели
на Коригирана сума 4
Приложение № 5  към чл. 9, т. 5
Таблица № 5.1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СО ЗА ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
№ по ред
Влагане в дейности по:
ново строителство,
реконструкция,
рехабилитация,
основни ремонти
Вид и описание на рециклираните строителни материали
СО, оползотворени
в обратни насипи,
и продукти, подготвени
от СО за повторна употреба
Конкретно
приложение
в строежа/в
част от строежа
1
2
3
4
5
Таблица № 5.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В СТРОЕЖА И/ИЛИ ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
Прогноза за общото
количество на
използваните
строителни
материали съгласно
строителните книжа
(в тонове)
Прогноза за количеството
на вложените
рециклирани строителни
материали/СО за
оползотворяване в обратни
насипи/продукти, подготвени
от СО за повторна
употреба
 (в тонове*)
Прогнозна степен
на влагане
Изчислява се,
като колона 2 се дели
на колона 1
 (в проценти*)
1
2
3
Изчислява се, като колона 2
се умножава по 100
и се дели на колона 1
*Закръгляването е до една десета от процента.
                                                Изготвил (Проектант): (име, длъжност, дата, подпис)
Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО)
Таблица № 6.1. ОТЧЕТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ТРЕТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Наименование на проекта/наименование и вид на обекта на премахване (сграда или строително съоръжение или части от тях), дата на одобряване на ПУСО от компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО
Образу-
вани от СМР  и/или от премахване
Количество на образуваните строителни отпадъци
 СО, които са обезвредени и енергийно оползотво-
рени
(в тонове)
Общо количество СО, които са материално oползотво-
рени по кодове
(в тонове)
Постигната степен на материално оползотво-
ряване на СО по кодове
(в проценти1)
Лице, притежа-
ващо документ по чл. 35 ЗУО
Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Количество (в тонове)
1
2
3
4
5
6
7
8
Сума 42
Сума 5
Сума 6
Коригирана сума 43
Забележки:
1 Закръгляването е една десета от процента. Степента на материално оползотворяване на СО по кодове се изчислява, като за всеки отделен код стойността от колона 6 се раздели на стойността от колона 4 и се умножи по 100.
2 Сума 4 е сумата от всички образувани строителни отпадъци.
3 Коригирана сума 4 е разликата между общото количество на образувани СО в тонове (Сума 4) и количествата на опасните отпадъци и СО с код 170504.
Таблица № 6.2. ПОСТИГНАТА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА КАТО ЦЯЛО
Общо количество на
образуваните СО
(в тонове)
Количество на
материално
 оползотворените СО
(в тонове)
Постигната степен
на материално
оползотворените СО
(в проценти)
Попълва се
Коригираната
сума 4
от таблица № 6.1
Попълва се Сума 6
от таблица № 6.1
Изчислява се, като Сума 6
се умножи по 100
и се раздели на
Коригираната
сума 4
Таблица № 6.3. ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ОБРАТНИ НАСИПИ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
по
ред
Влагане в дейности по:
ново строителство,
реконструкция,
рехабилитация,
основни ремонти
Вид и описание на рециклираните
строителни
материали
СО, оползотворени
в обратни насипи
и продукти,
подготвени от СО
за повторна употреба
Конкретно
приложение в строежа/част
от строежа
1
2
3
4
5
Таблица № 6.4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СО
Общото количество на
използваните строителни
материали съгласно
строителните книжа
(в тонове)
Количеството на
вложените
рециклирани
строителни материали
и/или СО
(в тонове)
Степен на влагане
(колона 2/
колона 1)
в проценти*
1
2
3
Изчислява се, като
колона 2 се
умножи по 100
и се раздели
на  колона 1
*Закръгляването е до една десета от процента.
                                                            Изготвил: (име, длъжност, дата, подпис)
Приложение № 7  към чл. 11, ал. 1 и 2
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ*
Година
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г. и всяка следваща година
І. Код на отпадъка
17 01 01 бетон
85 %
85 %
85 %
85 %
17 01 02 тухли
50 %
57 %
63 %
70 %
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
50 %
57 %
63 %
70 %
17 02 01 дървесен материал
70 %
73 %
77 %
80 %
17 02 02 стъкло
53 %
62 %
71 %
80 %
17 02 03 пластмаса
63 %
69 %
74 %
80 %
17 04 05 желязо и стомана
90 %
90 %
90 %
90 %
17 04 01 мед, бронз, месинг
90 %
90 %
90 %
90 %
17 04 02 алуминий
90 %
90 %
90 %
90 %
17 04 03 олово
90 %
90 %
90 %
90 %
17 04 04 цинк
90 %
90 %
90 %
90 %
17 04 06 калай
90 %
90 %
90 %
90 %
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10
90 %
90 %
90 %
90 %
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01
67 %
71 %
76 %
80 %
ІІ. Сектор
Пътен сектор
70 %
73 %
77 %
80 %
Жп сектор
70 %
73 %
77 %
80 %
* Заложените цели са относими към всеки един конкретен обект. При липса на някой от кодовете отпадъци при извършване на СМР или премахване на строеж не се отчита съответният код отпадък.
Приложение № 8 към чл. 13
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБРАТНИ НАСИПИ
Вид строителна дейност
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г. и всяка следваща година
Ново строителство на сгради и съоръжения
1,5 %
1,5 %
1,5 %
2 %
Ново строителство на пътища
8 %
8 %
10 %
10 %
Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища
2 %
3 %
3 %
3 %
Ново строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура
5 %
6 %
7 %
8 %
Ново строителство на озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности
4 %
6 %
8 %
10 %
Оползотворяване на СО в обратни насипи
11 %
11 %
11 %
12 %
Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (СО), КАКТО И КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
І. Изисквания към площадките:
     1.    За ограничаване на свободния достъп до площадката се предвижда ограда и контролно-пропускателен пункт.
     2.    За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката трябва да е оборудвана с кантар.
     3.    Площта на площадката трябва да е оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на рециклирани строителни материали и др.
     4.    Площадката трябва да е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.
     5.    На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):
     5.1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им.
     5.2. Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други съоръжения от производствения процес.
     5.3. Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си.
     5.4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.
     6.    Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигуряват безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и изходящите потоци рециклирани материали.
     7.    Трябва да се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.
     8.    Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на ЗУТ.
     9.    За площадките по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 изискванията към вътрешните пътища, площта за паркиране и зоната за почивка и обслужване на персонала не се прилагат, в случай че на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа, са налице условията по т. 6 – 8.
     10. Зона за измиване на автомобилите преди напускане на площадката.
     11. С цел ограничаване на емисиите на прахо­образни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
     12. Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани, например незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др.
ІІ. Изисквания към системата за управление на процеса по оползотворяване и рециклиране на СО:
     1.    За извършване на дейностите по оползот­воряване и рециклиране на СО трябва да са разработени и внедрени процедури за управление на процеса на производство, включващи:
     1.1. процедури за идентифициране и управление на материалите;
     1.2. процедури за идентифициране и управление на всички опасни вещества;
     1.3. процедури за складиране на материалите;
     1.4. процедури за проследимост на продукта по отношение на вида и произхода му до неговата продажба.
     2.    Операторите на площадките, на които се извършва оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят и да поддържат процедури с описание на технологията за оползотворяване, които да съдържат подробно описание на процесите на производство в зависимост от вида на произвежданите продукти – оползотворими отпадъци, или продуктите от оползотворени СО. Необходимо е да контролират определени ключови параметри на производствения процес, например тези, свързани с получаването на определена зърнометрия на продуктите от оползотворени СО. В специфични за всяка площадка документи следва да са описани честотата и видът на извършвания контрол.
     3.    Операторите на площадките, на които се извършва оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят система за контрол и изпитване съгласно указаните в техническите документации (стандарти, технически одобрения и др.) начин, обхват и честота.
     4.    Когато на площадката са налични отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, те трябва да се съхраняват отделно от продуктите от оползотворени СО.
Приложение № 10 към чл. 21, ал. 2
ПЛОЩАДКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
Строителни отпадъци, генерирани на следните площадки, могат да бъдат замърсени с неорганични или органични опасни вещества вследствие на производствени процеси и/или съхраняване на опасни вещества в процеса на експлоатация на строежа или да са били в контакт (покритие, боя и др.) с материали, съдържащи значителни количества опасни вещества:
1. Летища
2. Докове
3. Автосервизи
4. Газостанции
5. Бензиностанции
6. Петролни рафинерии
7. Рафинерии за минерални масла
8. Керамични заводи
9. Галванични производства
10. Производство на експлозиви
11. Производство на електронни елементи
12. Електроцентрали
13. Текстилни предприятия с изключение на шивашки предприятия
14. Предприятия за производство на:
а) бои и лакове;
б) козметика;
в) фармацевтични продукти;
г) сапуни, други перилни препарати и дезинфектанти;
д) неорганични химикали, органични химикали и други химични реагенти;
е) изкуствени торове;
ж) хартия и целулоза.
15. Предприятия за производство на:
а) кокс;
б) черни метали и сплави, включително чугун, стомана, феросплави;
в) цветни метали и сплави, включително първичен и вторичен алуминий.
16. Предприятия за преработка/обработка на руди и метали, включително:
а) пържене и агломерация;
б) гранулиране на метална руда (включително сулфидна руда);
в) първично или вторично топене;
г) леене, коване, изтегляне и др. под.;
д) нанасяне на покрития и др.
17. Сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории за производство и съхраняване на:
а) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;
б) наркотични вещества;
в) радиоактивни вещества и материали;
г)йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;
д) биологично активни вещества.
18. Септични и изгребни ями
19. Хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.
Приложение № 11 към чл. 24
МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗАКОНА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)
Степента на материално оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване, изчислена в проценти, е равна на количеството на материално оползотворените отпадъци от строителство и разрушаване (числителят във формулата), разделено на образуваните отпадъци от строителство и разрушаване (знаменателят във формулата), съгласно кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2002/2150 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ, L 332 от 9.12.2002 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 2002/2150“
1. Количествата на материално оползотворените отпадъци от строителство и премахване (числителят във формулата) трябва да включват само следните кодове от приложението към Наредба № 2 за класификация на отпадъците:
а) кодове отпадъци от група 17 – отпадъци от строителство и премахване, както следва:
17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 05;
17 04 06; 17 04 07; 17 04 11; 17 05 08; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04;
б) кодове отпадъци от подгрупа 19 12 – отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), ако са получени от обработването на отпадъци от строителство и премахване, както следва:
19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 07; 19 12 09.
При определяне на общото количество на отпадъците в знаменателя не се допуска двукратно отчитане на отпадъци.
2. Отпадъци от строителство и премахване, подлежащи на докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2002/2150 (знаменателят във формулата) и съдържащи:
а) отпадъци, чието създаване съответства на кода от Раздел F на NACE Rev. 2, посочен в раздел 8, позиция № 17 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2002/2150, състоящ се от следните кодове на отпадъци, както са определени в раздел 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2002/2150:
код 06.1 – Метални отпадъци от черни метали
код 06.2 – Метални отпадъци от цветни метали
код 06.3 – Метални отпадъци, смесени
код 07.1 – Отпадъци от стъкло
код 07.4 – Пластмаси
код 07.5 – Дървесина;
б) минерални отпадъци от строителство или от премахване, както са определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 2002/2150 – от всички икономически дейности.

Може да харесате още...