ЕСКО-компаниите – възможното решение

Бизнес моделът на фирмите, специализирани в предлагането на енергоспестяващи услуги, се развива в България от няколко години

Основното училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Малорад, община Борован, е не просто ремонтирано. Общината е изпълнила проект на стойност близо 863 хил. лева за енергоефективни мероприятия в сградата, които са с гарантиран резултат.

Дейностите по проекта се разделят на два етапа. Първият включва  извършване на детайлно енергийно обследване на сградата, изготвяне на работни проекти за изпълнение на набелязаните мерки за подобряване на енергийната ефективност, осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строителни и монтажни дейности. Вторият етап е свързан с разплащането между общината и изпълнителя и с мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания резултат.

Това е само един от немногобройните примери в страната за сътрудничество между общини и специализирани фирми за икономии на енергия, т. нар. ЕСКО-компании, които инвестират в санирането и обновяването на сгради.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Малорад, община Борован

Що е то ЕСКО

ЕСКО (Energy Service Company – ESCo) – компаниите са специализирани в предлагането на енергоспестяващи услуги. Това е бизнес модел, който се развива в България от няколко години. Той е силно развит в редица европейски страни, САЩ и Канада, известни със значимите си постижения  в областта на енергийната ефективност.

Компаниите за енергийни услуги са високоспециализирани фирми, които притежават добри инженерингови възможности и обикновено имат стабилен финансов партньор – банка или друга финансираща институция. Често те представляват поделения и дъщерни дружества на известни производители на оборудване за енергийна ефективност, за осветление на сгради и външни пространства и др.

ЕСКО-компаниите прилагат финансов механизъм, при който капиталовите разходи за осъществяването на проекта се изплащат от по-ниските експлоатационни разходи (енергийни разходи), постигнати след неговата реализация.

В детайли

Основната дейност на ЕСКО-компаниите е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. На практика този тип компании влагат собствени (или привлечени) средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване.

Възложителят (община или етажна собственост например) е длъжен да осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди внедряването на енергоефективните мерки. Със спестените енергийни разходи в резултат на инвестицията се изплащат задълженията към ЕСКО-компанията заедно с известна печалба за частното дружество.

За да се изпълни тази услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО-договор (или договор с гарантиран резултат). Това е специфичен търговски договор, регламентиран в Закона за енергийната ефективност. При него целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО-компанията, която може и да не възвърне инвестициите си, ако не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии. Ако се получат допълнителни ефекти над гарантираните, те се разпределят дялово между страните по договора или се капитализират само от едната.

ЕСКО-компанията може да реализира услугата не само чрез собствени инвестиции, а и чрез привлечени средства от финансови институция.

Изборът на  съответнaтa фирма за енергоефективни услуги се извършва съгласно Закона за обществените поръчки (или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки).

Обичайната практика е EСКО-фирмите да се явят на търг за един проект и след това да се обърнат към банка за осигуряване на финансирането му.

ЕСКО-бизнес механизмът е много подходящ и при обновяване на многофамилните жилищни сгради, чиито собственици не разполагат с достатъчно средства и компетентност за енергийна рехабилитация, посочват експерти.

Разплащания

След сключване на договор за енергоефективна услуга и извършване на услугата възложителят (например общината), стопанисващ сградата, трябва да плаща периодично на изпълнителя (ЕСКО-компанията), според погасителен график, задължения в размер, равен на реализираната икономия от топло- и електроенергия.  Необходимите средства за това при учрежденията на бюджетна издръжка трябва да са заложени в рамките на бюджета на съответното ведомство за съответните години на действие на договора.

Какви са предимства

Този механизъм на финансиране на проекти за енергийна ефективност освобождава собственика на обекта от риска и ангажиментите по изпълнението на проекта. Това, разбира се, става за сметка на известно оскъпяване на инвестицията с разходите за покриването на кредитния риск и печалбата за компанията, която е осъществила инвестицията.

Сред другите предимства от договорите за енергийна ефективност при гарантиран резултат са:
– намаляват се оперативните разходи за горива, енергия и други консумативи – икономически ефект;
– подобрява се топлинният комфорт и условията за работа в сградите държавна или общинска собственост в резултат на повишената енергийната ефективност;
– работи се само с един източник на услуги и оборудване;
– създава се възможност да се осигури финансиране на проекта (достъп до капитал);
– осигурява се достъп до технически опит на фирмата за енергийни услуги;
– предоставят се технически и финансови гаранции за постигането на резултатите от проекта;
– осигурява се отчетност през целия срок на договора;
– постигат се екологични ползи от намалената консумация на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници

При какви условия

Законодателството поставя няколко условия за финансиране на ЕСКО- договори в сгради държавна и/или общинска собственост:
– Предвидените за изпълнение дейности и мерки по енергийна ефективност да гарантират постигането на енергийни спестявания и издаване на сертификат за енергийна ефективност.
– Пакетът от мерки да бъде изпълнен с материали, съответстващи на Закона за техническите изисквания на продуктите.
– Договореният срок за откупуване на инвестицията да не е по-дълъг от 10 години.
– Не подлежат на финансиране включените в предмета на договора с гарантиран резултат възстановителни и/или съпътстващи дейности, гарантиращи експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност.

Дейности на ESCO-фирмите    
– Доставка на енергия, включително заплащане на разходите за гориво
– Експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталациите
– Осигуряване на резервни части по гаранционен договор
– Осигуряване на финансирането за реконструкция на съоръжения и инсталации
– Консултантски и инженерни услуги, включително предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, контрол на реализацията и др.
– Изграждане на съоръжения “до ключ”, включително инженерни услуги, доставка, надзор на строителството и пускане в експлоатация

Дейности в обхвата на договорите
В предметния обхват на договорите за енергоефективни услуги се включват дейности,  които могат да се изпълняват поотделно или да се обединят в общи инвестиционни проекти за икономия на енергия:
– подмяна на външни ограждащи конструкции и елементи, в т.ч. прозорци, външни врати и др.;
– топлинна изолация на външни външни ограждащи конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;
– ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни, вкл. смяна на топлоносител, на горивна база, включващи и използване на възобновяеми енергийни източници;
– ремонт или подмяна на топлоразпределителната мрежа;
– ремонт или подмяна на  вътрешна отоплителна инсталация; вкл. при смяна на топлоносител за вътрешна отоплителна инсталация,
– монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
– ремонт или подмяна на електрическа инсталация;
– замяна на лампи с нажежаема жичка с енергоспестяващи лампи;
– автоматизирани системи за управление на потреблението на топлинна и електрическа енергия.
– комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (CHP)

Определенията
Законодателството дава специални определения за някои основни термини, свързани с дейността на ЕСКО-компаниите:
–  „Гарантирани енергийни спестявания“ е общото количество спестена енергия, определено чрез измерване и/или изчисляване преди и след прилагането на една или повече мерки за повишаване
на енергийната ефективност, при отчитане на външните климатични условия и вътрешни за сградата фактори, които комплексно влияят на енергийното й потребление.
– „Договор с гарантиран резултат“ е финансов инструмент за енергийни спестявания, при който инвестициите за осъществяване на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност се изплащат от договореното ниво на икономия на енергия.
– „Референтна стойност на интегрираната енергийна характеристика“ е стойността, която се изчислява с референтните стойности на показателите за ограждащите конструкции на сградите и с която се сравнява изчислената интегрирана характеристика на сградата.

Може да харесате още...