Европа въвежда единна система за зелено етикиране

Европейската комисия предлага валидни за целия ЕС методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации и насърчава държавите членки и частния сектор да ги прилагат.

Днес предприятията, желаещи да подчертаят екологосъобразността на своите продукти, са изправени пред редица пречки. Налага им се да избират между няколко метода, насърчавани от правителства и частни инициативи, често са принудени да заплащат многократно повече за предоставянето на екологична информация, а се изправят и пред недоверието на потребителите, объркани от твърде много етикети с информация, които затрудняват сравняването на продуктите.

Според последното проучване Евробарометър относно екологичните продукти, 48% от европейските потребители се объркват от потока от екологична информация, която получават. Няколко браншови обединения също така призоваха към създаване на общоевропейски подход, изграден върху научно обосновани оценки и анализ на жизнения цикъл, валидни за целия ЕС. Те изразиха опасения, че наличието на множество инициативи на национално равнище е в противоречие с принципите на единния пазар и води до объркване на потребителите и увеличаване на разходите за промишлените предприятия.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „За да насърчим устойчивия растеж трябва да гарантираме, че продуктите, произведени при най-ефективно използване на ресурсите и най-малко въздействие върху околната среда, са известни и лесно разпознаваеми. Предлагайки на хората достоверна и сравнима информация за въздействието върху околната среда и екологичната легитимност на продукти и организации, ние им даваме възможността да направят избор. А помагайки на дружествата да хармонизират своите методи, ние намаляваме техните разходи и административната тежест.“

Днешното предложение — съобщение относно изграждането на единния пазар на екологични продукти и препоръка относно използването на методите, ще доведе до предлагането на съпоставима и надеждна екологична информация и създаването на атмосфера на доверие сред потребителите, бизнес партньорите, инвеститорите и други заинтересовани страни сред стопанските предприятия.

Предложението

– съдържа два метода за измерване на екологосъобразността през целия жизнен цикъл на продуктите — продуктовия отпечатък върху околната среда (ПООС) и организационния отпечатък върху околната среда (ОООС);
– препоръчва доброволното използване на тези методи от държавите членки, предприятията, частните организации и финансовата общност;
– обявява тригодишен период на изпитване за разработване на специфични правила за отделни продукти и сектори чрез процеси, ангажиращи множество заинтересовани страни, както и разпоредба, която дава възможност на организациите, използващи други методи, също да ги оценят;
– осигурява принципи за оповестяването на екологичните показатели като прозрачност, надеждност, пълнота, съпоставимост и яснота;
– подкрепя международните усилия за постигане на по-добра координация в методическото разработване и предоставяне на данни.

Какво предстои?

Тригодишният период на изпитване се очаква да започне скоро след приемането на съобщението. Комисията ще публикува открита покана за доброволно участие на интернет порталите за продуктовия отпечатък върху околната среда (ПООС) и организационния отпечатък върху околната среда (ОООС), приканвайки дружества, промишлени организации и други заинтересовани страни в ЕС и извън него да участват в разработването на специфични правила за отделни категории продукти и различни сектори.

Вторият етап ще се основава на задълбочена оценка на резултатите от тригодишното изпитване и допълнителните дейности, проведени във връзка със съобщението и препоръката. Въз основа на тази оценка Комисията ще вземе решение за по-нататъшното прилагане на методите на ПООС и ОООС в своята политика.

greentech.bg

Може да харесате още...