Европейската комисия предлага нова директива за енергийна ефективност

Днес в представителството на Европейската комисия в България беше представен проектът за нова директива за енергийната ефективност. Основните параметри на документа бяха представени от д-р Гергана Миладинова от Генерална дирекция „Енергетика” към Комисията. В 13.30 часа се очаква комисарят по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер да представи официално новата директива. На представянето в София присъства и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев, който представи напредъка в изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност до момента.

Основните причини за необходимостта от нова директива за енергийната ефективност се крият в нарастващата енергийна зависимост на ЕС от внос на петрол и природен газ, както и от факта, че около 79% от парниковите емисии на страните-членки се генерират от енергийния сектор. Също така се очаква, че индикативната цел за постигане на 20% по-ниско енергийно потребление на ниво ЕС спрямо базовия сценарий за 2020 г. няма да бъде постигната. Най-вероятно при прилагането на съществуващите политики, към 2020 г. енергийното потребление на ЕС ще е 1678 млн. тне, вместо предвидените в целите 20/20/20 1474 млн. тне. Новата директива ще адресира именно този проблем, обясни д-р Миладинова, като ще замести съществуващата директива за енергийните услуги (2006/32/ЕС) и директивата за когенерацията (2004/8/ЕС).

Проектът за нова директива предвижда да се запази незадължителният характер на мерките за енергийни спестявания, като през средата на 2014 г. ще бъде направен анализ дали мерките, предвидени от страните-членки, ще доведат до изпълнението на целите 20/20/20 по отношение на енергийната ефективност. Ако тогава се прецени, че мерките са недостатъчни, индикативните цели може да се превърнат в задължителни след постигане на необходимия консенсус.

Някои от конкретните мерки, предвидени в проекта за нова директива, включват:
–  Насърчаване покупките на стоки, услуги и сгради с висок клас енергийна ефективност;
–  Годишно да се ремонтират поне 3% от съществуващите обществени сгради с РЗП над 250 кв. м – в момента делът им е едва 1.5%;
–  По-систематично използване на договорите за енергийни услуги с гарантиран резултат – т.нар. ESCO договори;
–  Използване на системи за управление на енергийното потребление;
–  Въвеждане на национални системи за икономия на енергия;
–  Задължително използване на индивидуални измервателни уреди за отчитане на реалното потребление с информация за реалното време на потребление;
–  Фактуриране на енергийното потребление с ясни и регулярни сметки на база реално потребление – за топлоснабдителните услуги се предвижда тези сметки да се базират на отчети на потреблението най-малко на всеки 2 месеца през отоплителния сезон;
–  Разработване на 10-годишни национални планове за отопление и охлаждане с насърчаване на когенерацията и тригенерацията;
–  Задължително оползотворяване на отпадъчната топлина от кондензационни централи, когато това е възможно;
–  Национални инвентаризации на националните енергийни инсталации;
–  Задължителни енергийни одити на големи компании;
–  Разпространение на добри практики сред бизнеса;
–  Стимули за малките и средните предприятия да направят енергийни одити.

Съгласно проекта за новата директива, крупните енергийни потребители, които са обхванати от директивата за въглеродните квоти, вече ще имат същите задължения за подобряване на енергийната ефективност като останалата част от индустрията. Понастоящем Законът за енергийна ефективност ги изключва от този процес, съгласно текстовете на Директивата за енергийни услуги (2006/32/ЕС).

Очаква се новата директива да бъде приета от Европейския парламент и публикувана в официалния вестник на ЕС до края на 2012 г. След това държавите-членки ще имат 1 година за нейното транспониране в националните законодателства.

publics.bg

Може да харесате още...