Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството

Българският офис на глобалната организация Habitat for Humanity разписа мерки за подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с новите глобални цели на ООН за устойчиво развитие

Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и общините трябва да отделят ресурси за решаването на тези проблеми, и е налице неотложна нужда от предприемане на пакет от мерки за гарантиране на правото на достоен живот на тези хора.

Това са част от изводите на Хабитат България, участник в глобалната застъпническа кампания Solid Ground, на Habitat for Humanity, за достъп до жилище и жилищни права. В рамките на кампанията, организацията днес излезе с предложение за пакет от мерки към правителството, целящи подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с Новия дневен ред на ООН, озаглавен ”Tрансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, приет от 193 страни, в т.ч. и България на 25 септември 2015г., по време на Генералната асамблея на ООН.

Проектът Solid Ground кореспондира с единадесетата глобална цел за устойчиво развитие – SDG 11 „Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове“ и по-специално с първата от поставените 10 конкретни цели към нея: „До 2030 г., да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и обновяване на бедните квартали.“

В Закона за държавния бюджет:

Десетки хиляди хора в България живеят в домове в изключително лошо техническо и хигиенно състояние, без течаща вода и санитарни възли, с лоша улична мрежа и инфраструктура. Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми за хората и в други сфери на живота, като образованието, заетостта и здравеопазването. Нуждаещите се от социално жилище в България са стотици хиляди души. В същото време, изпълнението на мерките за подобряване на жилищните условия в Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) не е обвързано с финансови ресурси, освен предвидените средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на около едва 500 социални жилища за цялата страна.

Хабитат България предлага в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г. да се предвидят целеви средства за изпълнение на различни пакети от мерки от Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, приоритет Жилищни условия.

В Закона за общинската собственост:

Достъпът до социални жилища не е уреден в българското законодателство и няма разписани отговорности за това на държавата или общините. Последните нямат нито законовото задължение, нито ресурсите, за да реагират на нуждата от социални жилища. В Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на социална помощ и помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички нуждаещи се, е признато и зачетено.

Хабитат България предлага в Закона за общинската собственост да се въведат две категории: „остра/неотложна жилищна нужда“, както и „социално жилище“, с които да се даде възможност за осигуряване на правото на достъп до жилище на местно ниво.

В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Много често нуждаещите се от жилище семейства не могат да преодолеят бюрократичните бариери и голяма част изобщо не са регистрирани в общинските картотеки. От друга страна, процесът за законно строителство на жилища е твърде сложен и продължителен, дори за жилищата до 50 кв. м. Това значително демотивира представителите на уязвими групи от обществото да търсят законно решение на жилищната си нужда.

Хабитат България предлага в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги да бъдат допълнени с нова услуга – жилищен медиатор/асистент. Ролята на жилищния медиатор е да консултира и подкрепя семействата в процеса на издаване на удостоверение за търпими строежи; проектиране, одобряване и изграждане на законни жилища; кандидатстване за настаняване в общински жилища;  подобряване на безопасността на обитаваните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани със средата на живот.

“За постигането на политическите цели на Европейския съюз, заложени в Стратегията Европа 2020 – икономическа стабилност, борба с изменението на климата и социално приобщаване, както и на целите на Република България заложени в Националната програма за развитие „България 2020“, жилищното настаняване следва да има все по-голяма роля”, каза Минчо Бенов, Национален Директор на Хабитат България.

С цел популяризация на кампанията Solid Ground на локално ниво и набиране на допълнителна подкрепа, Хабитат България покани трима съвременни български артисти да “преведат” на езика на изкуството идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право. Кампанията е съвместно с глобалната платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts.

За кампанията и организацията

Solid Ground е глобална застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света.

Хабитат България е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза.

Артистите

Достъпът до жилище не трябва да е като игра на “Музикални столове”.
Илюстрация: Севда Семер

“Докато мислех по задачата, най-ясно в главата ми звучеше въпросът за отговорността на държавата. Да не се осигуряват достатъчно жилища по програмите (като предложените 500 за цялата страна в Националния план за действие 2015-2020), и да се бездейства, когато цели семейства живеят без електричество или течаща вода, е отношение на ръба на игра на случайност. Когато от другата страна стои това да сме бездомни, или да живеем в условия, които застрашават здравето ни, не би трябвало да разчитаме на шанса като политика.”

Ролята на държавата не е само да изисква, държавата трябва и да подкрепя.
Илюстрация: Деница Бояджиева

Достойното жилище не трябва да е мечта, достойното жилище е право.
Илюстрация: Borislava Willnevermadeit

“Мислех си колко е тъжно да не можеш да имаш нещо толкова просто, като дом. Което го приемаш като даденост, когато винаги ти е било хубаво. И как не осъзнаваш като малък, че отсрещният апартамент дори не прилича на твоя. И човекът там няма това, което имаш ти.”

Може да харесате още...