Карти показват степента на озеленяване в районите на София

В раздел „Карти“ на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община е публикувано ново проучване – опорно-сравнителен план за степента на изпълнение на изискванията за озеленяване спрямо устройствените зони по Общия устройствен план за територията в строителните граници на София. За проучването са използвани мултиспектрални сателитни изображения, достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на земята „Коперник“. Изследването е изработено от екип с ръководител д-р инж. Николай Найденов от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), и е прието от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Посоченият в схемите процент на озеленяване показва степента на наличното озеленяване спрямо изискуемото за съответната устройствена зона. В сив цвят са означени устройствените зони, за които в Общия устройствен план няма предвиден минимален процент за озеленяване. Публикувани са обща схема в М 1:25 000 и подробни схеми за всеки от районите в М 1:10 000.

Може да харесате още...