Нов правилник за монтаж на PVC врати и прозорци

„Българското сдружение Врати и прозорци” публикува нов правилник за монтаж на PVC врати и прозорци. За правилата и нормите в бранша разказват създатели и производители на дограма.

Чест прави на Сдружението „Български врати и прозорци”, че инициира публикуването на правилник, в който описва конкретните стъпки и принципи за монтаж на PVC врати и прозорци, схемите и вариантите за изпълнение, както и подробна документация за извършената дейност – договори, спецификации, удостоверения за вложените материали и стойностите на различните характеристики, гаранционни срокове и сервиз.

Правилникът има препоръчителен характер и е насочен към всички производители и инсталатори на PVC прозорци и врати, като би могъл да се ползва и като информация при изпълнение на една сграда. 

За основа е използван немският аналог, като са взети предвид българското законодателство и условията на работа у нас. 

Качество на една новопостроена сграда или ремонтът на съществуващи помещения винаги се асоциира с две неща – избор на качествени материали, добър проектантски и изпълнителски екип. Освен това, крайният ефект зависи от добрата координация и контрол при изпълнение на всеки един етап от определен вид дейности. Монтажът на ограждащи елементи като врати и прозорци, до голяма степен зависи от тези предпоставки, защото той осигурява не само добрия имидж на компанията – производител, но и гарантира завършеност на един цялостен процес на изработка, доставка и изпълнение на този продукт. От друга страна грешките при монтажа имат лоши последици за самите обитатели – деформации на профилите, образуване на влага или пропускане на въздух и вода.

И докато изборът на дограма в една или друга степен е субективен фактор, то монтажът й не бива да е! Признавали са го пред мен нееднократно и производители и инвеститори. Но всеки един от тях в определен момент е в позицията на клиент, за когото монтажът на входните и изходни елементи на жилището, офиса или каквато и да е друга сграда е от изключително значение, за да се чувства той уютно и да бъде пълноценен в работата си.

Все по-високите изисквания по отношение на топло- и шумоизолация към оградните стени и липсата на топлинни мостове по фасадите налагат поставянето на конкретни условия и практики при монтирането на врати и прозорци. Спазването на определен ред при реализацията на тези дейности гарантира и по-ниски строителни и енергийни загуби, особено при обновяването на стари сгради.

Нуждата от приемане на конкретни правила за извършване на тази дейност е крещяща, особено когато строителството не е така бурно, но се надяваме да е по-качествено.

Една проверка сред фирмите за производство на дограма показа, че повечето следват свои правила за изпълнение на монтажа и свързаните с него дейности. Същевременно повечето представители на немски, австрийски, белгийски и други европейски компании, са обучени да прилагат техните норми и практики. За да фокусираме вниманието върху тези принципни правила при работа, потърсихме мнението на участици в изготвянето на правилника, както и на производители на PCV врати и прозорци.

Димитър Иванов – управител на фирма ЧехПласт и Председател на Сдружението „Български врати и прозорци“„Ръководството за монтаж бе подготвено от Сдружение „Български врати и прозорци“ за да подпомогне работата на колегите в сектора от една страна, а от друга – за да повиши качеството на монтираните ПВЦ прозорци и врати”, твърди един от създателите му. Съдържанието е структурирано, така че отделните раздели могат да се използват по подходящ начин от определен кръг ползватели ( проектанти, производители или монтажници). „Най-важно е да призовем всички читатели да обединят усилията си в изпълнение на общите цели. Вярваме, че в процеса на работа всички фирми, монтиращи врати и прозорци в страната, са се убедили, че 70% от качествата на прозореца се проявяват в случай, че монтажът е извършен технически правилно.” Катогерично не може да се говори за добър монтаж, ако прозорците са фиксирани само с пяна, уточнява инж. Иванов. Освен това големите енергийни загуби в „енергийно неефективните” сгради са тези, които налагат отчитане на физичните основи на сградата при монтажа. Дадените в Ръководството за монтаж практически съвети са заимствани от добрите практики, описани в немското ръководство. Преди одобряването на окончателния вариант, който Асоциацията предостави безвъзмездно на бранша, в продължение на няколко месеца съгласувахме текстовете с представителите на системните доставчици, обяснява инж. Иванов. Ръководството за монтаж ще спомогне да се избегнат грешки при монтаж на прозорци и врати, а в него специалистите ще открият конкретни примери и възможни решения за преодоляване на разликата между теорията и реалните условия, с които всеки се сблъсква. Подробните примери в него показват на всички, ангажирани със строителните процеси, основните мерки и начините за вземане на подходящи решения. Обяснени са и физично-строителните принципи, като са посочени законовите и нормативни актове и техните изисквания. Тези принципни обяснения са съобразени с работата на фирмите, предлагащи профилни системи. „Обърнахме се към тези колеги, които представляват профилните системи в страната, защото те са хората, които разполагат с технически най-изчерпателната информация”, подчерта Председателят на Сдружението. „Създавайки една система, фирмите за профили са наясно с особеностите при превръщането на профила в продукт и последващото му монтиране, като съвкупност от две взаимно допълващи се стъпки, които определят качествения продукт”.  Опитът на „Чех Пласт” и спазването на препоръките Немското ръководство, върху което се базира нашето Ръководство за монтаж, е създадено от независимата организация, с право да дава „знак за качество“ (известен като RAL). То е одобрено от нея и се разпространява в цяла Германия. „Разликата между нашия  и немския  документ е в съдържанието и по-точно липсата на част от препоръките, които се прилагат в Германия и които установихме, че на този етап са неприложими при нас, конкретизира Димитър Иванов. „Това обаче не означава, че българското ръководство цели понижаване на качеството. В никакъв случай. Просто сме се съобразили с практиката и наличните материали, които се предлагат на нашия пазар”. Що се отнася до промените, които настъпват следствие спазването на препоръките, описани в документа, резултатите са само положителни, твърди един от създателите на Ръководството. Осигурявайки на клиента качествен монтаж, всяка фирма спестява средства за извършване на последващи корекции, посещения на клиента, влагане на допълнителни материали и не на последно място „доволни клиенти“, а както всички знаем удовлетвореният клиент води още допълнителни поръчки! На въпроса, има ли реален синхрон на дейностите между строител-инвеститор и изпълнител, инж. Иванов отговори така: „У нас за съжаление връзката мужду архитект, конструктор, специалистите по отделните части на сградата и инвеститора е много лоша. Ако наистина има добър проект по всички части, съобразени стиковки и детайни връзки, то инвеститорът от икономическа гледна точка „орязва” проекта и в крайна сметка се компрометира сградата още при строителството. Има разбира се и обратни случаи, но при идеално стечение на обстоятелствата – мотивиран проектантски екип и разумен инвеститор и за изпълнителите на дограмата няма проблеми. Броят на тези случаи се увеличава и то най-вече при изграждане на еднофамилни къщи или административни сгради за собствено ползване“.

Инж. Ралица Цанкова, управител на софийския офис на фирма СБКИ.

Белгийската компания Deceuninck, чийто представител у нас и производител на дограма е фирма СБКИ, се откроява със собствен опит за добро стиковане на дейностите от производство на профили до инсталирането на готовите прозорци. Фирма СБКИ започва производството на PVC дограма с профили Deceuninck през 1993 г., като персоналът преминава курс на обучение за производство и монтаж на PVC дограма в завода в Белгия. По този начин фирмата получава и лиценз за работа Deceuninck, а екипът допълнително обогатява знанията и методите си с провежданите от компанията консултации и обучение за новостите, смяна в системата и т.н.

Принципите на монтаж, който спазва СБКИ, са два: с директен монтаж през касата и посредством монтажни планки. Прилагането на всеки един от методите зависи както от конкретния случай на конструкция на сградата, така и от климатичните особености на района. Ето защо фирмата ползва и двата. „Не по „предпочитание”, а по конструктивна необходимост”, обясни г-жа Цанкова. Изградената самостоятелна система на работа и проследяването на процесите дава достатъчно основания на фирмата да поема гаранцията и сервизно обслужване, само ако неин екип е монтирали дограмата. И 18-годишният опит на екипа доказва правилността на този подход. Според думите на управителя на софийския офис, досега, те практически нямат рекламации. СБКИ предлага цялостен продукт със съответното оразмеряваме, производство и монтаж, а сервизното обслужване се свежда в повечето случаи до осъвременяване на обкова или стъклопакета.

Значението на конструкция на сградата (бетон, тухли или ЕПК) при избор на стандартна или специална конструкцията за прозорците. Конструкцията на стената е от значение основно с топлоизолационите си характеристики, е мнението на инж. Цанкова. Като се взема предвид, че закрепващи елементи са достатъчно надеждни за всеки тип материал. Според нея е необходимо е да се остави фуга, позволяваща да поеме топлинните деформации на прозореца, която да е дишаща и достатъчно голяма, за да осигури плавен преход на температурните разлики – прозорец-стена. При рязка промяна на температурите както на стената, така и на прозореца, знаем, че се поява на конденз в по-студената част. Ето защо, в съвременното производство на дограма са използва и специална система на обков, която позволява микровентилация на помещението, без да се нарушава естетичния вид на прозореца. При помещения с по-малка топлоизолация на стените /К > 1.3 W/sqmK / това е от значение, допълва специалистът.

Един от важните показатели за PVC прозорци и врати е енергийната ефективност, което се постига с високи стойности за изолация, нисък коефициент на топлопреминаване.

Профилите на Deceuninck отговарят и на тези изисквания и доказателство за това са няколко на брой изпитвания:
– Първоначално изпитване на типа на продукта на готов прозорец, съгласно БДС EN 14351-1/NA 2010 “Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим”. 
– Изпитвателната лаборатория при НИСИ ЕООД извършва първоначално изпитване на типа на прозорци по БДС EN 14351-1/NA 2010, като се определят техническите характеристики, отразени в таблица ZA.3b от приложение ZA на същия стандарт, което включва изпитване на всички характеристики по следните съществени изисквания:
– за съществено изискване “3”:
– водонепропускливост;
– за съществено изискване “4”:
– устойчивост на вятър; носимоспособност на защитни устройства на натоварване;
– за съществено изискване “5”:
– изолация от въздушен шум;
– за съществено изискване “6”:
– топлопреминаване.

Съгласно Българското законодателство фирмата производител периодично /на всеки 5 год./ или при смяна на системата или технологията на производство, извършва тези изпитвания, с които доказва какви са точните показатели на съответните продукти и как се отнасят съгласно заложените норми.

Ето какво е мнението на инж. Ралица Цанкова за съгласуването на работата между различните специалисти и инвеститора: строителят, като професионалист, трябва да познава особеностите на проблема. Инвеститорът в някои от случаите не е професионалист и като такъв не може да има компетентно становище, но при всички случаи трябва да е уведомен за възможностите да се реши професионално проблема и рисковете, които поема ако се наруши технологията от финансови съображения. За съжаление, това явление не е изолиран случай на пазара в България.

Икономическото състояние принуждава много фирми да поемат поръчка „по желание на клиента”, а не както изисква технологията. По този начин се се компрометира продуктът и марката, вместо професионализмът на изпънителя. Още по-неприятното е, че подобни дефекти не се виждат веднага, а след 2-3 години. 

Асен Новачков, управител на Юнипласт: Необходимо е да се знаят и спазват определени правила и изисквания за качествен монтаж”.Изключително важно е да се подхожда сериозно към монтажа на прозорци и врати, твърди и г-н Новачков. Необходимо е да се знаят и спазват определени правила и изисквания. И тук, най-малко става дума за правилното нивелиране и отвесиране на рамките по време на монтаж. То е абсолютно задължително. Става въпрос за правила и норми, чието неспазване, поради незнание и неопитност или съзнателно, с цел поевтиняване, неизменно води до компрометиране и на най-качествената и добре произведена дограма.

– Най-важната  цел при монтажа е закрепването на прозореца, вратата, витрината или който и да е строителен елемент в строителното тяло. По този начин, силите, които въздействат върху прозореца – ветрово натоварване, пороен дъжд, слънчево греене и пр. се пренасят върху строителното тяло. Това е задължително,  доколкото дограмата не може да бъде носещ елемент.
– Трябва да се спазват и основните принципи за закрепване на касите в зида, а именно: разстоянието от ъгъла на касата да е около 100 – 150 мм, а последващото разпределение на винтове/дюбели/котви да е на не повече от 700 мм.
– Правилният монтаж все пак започва още с правилното вземане на размери за новата дограма, уточнява специалистът. В зависимост от размерите и цвета на дограмата е необходимо да се спазват минимални луфтове от всички страни около касата – 20 до 25-30 мм, които да позволяват правилно нивелиране, но и линейни разширения.  Недостатъчните луфтове могат да доведат до изкривяване на дограмата, много големите  пък – до недостатъчно добро закрепване в зида и недобра плътност.  В този смисъл е важно необходимостта от луфтове  да се разяснява и на строителите. Това касае пряко техния стремеж – тези луфтове да са минимални, с оглед икономия при довършителните работи.
– В същия порядък са и изискванията за  подреждането на подложките, върху които стъпва рамката.  Най-важното изискване и към тях е да позволяват линейни разширения, както по хоризонтала, така и по вертикала. Трябва да се има предвид, че някои от тях – юстиращите винтове, трябва да се отстранят след закрепването на рамката с винтове/дюбели, а други остават зазидани в мазилката. Хубаво е последните да не бъдат от дърво, каквито, за съжаление, се ползват най-масово. Най-добър материал е плътният ПВЦ, категоричен е Асен Новачков.
– Следващ момент е уплътняването. Този процес в най-голяма степен се отразява на топло- и шумоизолацията. Най-масово разпространеният способ е уплътняването  на фугите с  полиуретанова пяна – лятна или зимна, според сезона.  То става бързо и лесно, запълват се всякакви фуги, колкото и да са различни по ширина и форма.
– Други възможни способи, особено важни от гледна точка на подобряването на топло- и шумоизолацията и уплътняването на пространствата около прозорците и особено подобряването на въздухо- и водонепропускливостта на фугите са: използването на пореста гума, паронепропускливи уплътнителни ленти (мембрани – различни отвътре и отвън), саморазширяващи се ленти  и пр.  Методът с ПУ пяна е най – използван, защото е и най- евтин, а останалите способи изискват и прецизна подготовка на светлите отвори. Нереалистично е да се очаква, че скоро ПУ ще отстъпи на някой от другите методи, твърди производителят. Минималното изискване към нея все пак е да не влиза в химическа реакция с дограмата, особено когато тя е от ПВЦ.
– Много важна следваща стъпка при монтажа е осъществяването на връзката между мазилката и дограмата. Нормално мазилката припокрива дограмата до 10-15 мм върху касата. Важно е обаче, връзката между двата строителни елемента да бъде трайно еластична. Най-добри варианти са използването на порести ленти, силикон и пр. Неспазването на това изискване и оставянето на твърда връзка – строителни разтвори или мазилки, с  времето води до напукване и нарушаване на плътността на фугата и от там на топло- и шумоизолацията на цялата конструкция. Изпълненението на тази част от уплътняването на дограмата е почти изцяло в ръцете на строителя и също е свързано с допълнителни средства. Такива, за съжаление,  най-често  за сега не се предвиждат. Още по-строги и високи са изискванията към монтажа на дограмата  и особено към уплътняването в т.н. нискоенергийни и пасивни къщи. Тези случаи обаче все още са екзотика, смята Асен Новачков.  Както в много други области, така и в областта на монтажа често се допускат грешки.  Една част от тях е свързана с незнание и подценяване на важността на изброените по-горе дейности. Много често обаче става въпрос за съзнателно „претупване” на нещата с оглед икономия на средства и материали и „поевтиняване” на крайния продукт. Често срещана практика например е монтирането само с пяна, без използването на крепежни елементи изобщо или недостатъчно. Това не само компрометира изпълнението като цяло и неизменно води до проблеми, но може да бъде и опасно и да доведе до нещастни случаи. Практика е за Юнипласт да спазва строго гореописаните изисквания както по отношение на луфтовете, така и начините и правилата за монтаж. Наред с това фирмата информира за тях и всички свои партньори, като проследява как се монтира произведената от нея дограма. Това е и гаранцията за клиентите, че техният продукт ще има дългосрочна и безпроблемна експлоатация.

Немският стандарт е водещ за фирма ЕТЕМ

Фирма ETEM, която е позната като доставчик на алуминиеви профили и производител на архитектурни системи, развива бързо и новото направление – производство на PVC прозоречни системи.

Тъй като при стартирането на производство на този тип системи в нашата страна нямаше достатъчно информация, относно изискванията при монтаж на PVC прозорци, използвахме като база немските изисквания за фиксиране на рамките към строителните основи”, обясни продуктовият мениджър на това направление Иво Тодоров. Ето какви схеми за монтаж на PVC прозорци използва фирмата:

За да е сигурна в изпълнението на монтажа, ЕТЕМ предоставя  на проектанти и клиенти разработени детайли за завършването на рамката на дограмата по периметъра й, в зависимост от съответната строителна основа (монтажен детайл). Това е и една от най-проблемните точки, що се отнася до топлоизолацията и хидроизолацията на сградата, признават от фирмата.

С  мнението на няколко специалисти и фирми целим да обърнем внимание на начините и правилата при монтаж на PVC врати и прозорци. Надяваме се всички по веригата от производителя до клиента да извлекат максимално полезна за себе си информация и това ги провокира да изискват повече в процеса на работа. Защото смятам, ще се съгласите, че целта на всички ни е една – по-добро качество и обслужване.

Може да харесате още...