Нови противопожарни изисквания към вратите и прозорците на обектите в експлоатация в Наредба № Із-2377

Чл. 14 от Наредба № Із-2377 (от 15.09.2011) регламентира новите изисквания към вратите и прозорците в съществуващите сгради. Съгласно него всички сгради в експлоатация (с изключение на жилищните), трябва да бъдат осигурени с врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, както и с димозащитни врати.  В същото време, Раздел Преходни и заключителни разпоредби § 3 гласи: „Изискванията на чл. 14 се изпълняват в двегодишен срок от влизането в сила на наредбата”. Това поставя краен срок – 15.09.2013 г. за привеждане на всички врати, прозорци, капаци и клапи в съответствие със съвременните противопожарни правила и норми, изведени в Наредба № Із-1971 (в сила от 05.06.2010) за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Това означава, че голяма част от изискванията към вратите и прозорците на Наредба № Із-1971, трябва да бъдат приложени и в сградите в експлоатация, получили разрешение за строеж преди нейното влизане в сила (05.06.2010). Ето и някои конкретни изисквания към вратите:
– Изисквания към вратите в пожарозащитни стени – Чл. 22 (3): „Вратите и затварящите устройства за защита на отвори в пожарозащитни стени се предвиждат с огнеустойчивост EI 60, пригодени за самозатваряне и изпълнени от продукти с минимален клас по реакция на огън В”.
– Изисквания към вратите в брандмауерите: Чл. 20. (1) “… Вратите се оборудват с устройства за самозатваряне, а прозорците се предвиждат неотваряеми.”
– Изисквания към вратите на пожарозащитните преддверия: Чл. 25 (2) “Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димо- и газоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.”

В отговор на „новите изисквания към старите сгради”, Геце предлага богата гама механизми за привеждане на вратите в съответствие с Наредба Із-2377, т.е. да бъдат самозатварящи се на необходимите места. Всеки автомат за врата GEZE притежава  CE маркировка, в съответствие със стандарта EN 1154 “механизми за контролирано затваряне на врати”. От маркировката е видно, че на база на резултатите от тестването по стандарт EN 1634, вратата ще остане затворена при температура, която може да надвиши 1000°С. Това се гарантра от всеки GEZЕ автомат, предназначен за пожароустойчива врата, а именно:
GEZE TS 2000 NV и GEZE TS 3000 V – за врати с ширина на крилото до 1100 мм, с регулируеми сила и скорост на затваряне, възможност за застопоряване в отворено положение;

GEZE TS 4000 и GEZE TS 5000 във всички техни разновидности – за врати с ширина на крилото до 1400-1600 мм, с регулируеми сила и скорост на затваряне, възможност за застопоряване в отворено положение, с функции за синхонизирано затваряне и др., в зависимост от конкретния модел;

Повечето автомати GEZE са налични във варианти с рамо и с водеща шина. Освен това много от автоматите, предназначени за противопожарни врати, притежават функция за детекция на дим и превключвател, който затваря вратата автоматично в случай на задимяване. Тази функция е подходяща за врати, които през по-голямата част от времето са застопорени в отворено положение и в случай на пожар трябва да се затворят и да останат затворени.

При друкрили врати, ГЕЦЕ предлага специални варианти със синхронизиране последователността на затваряне.

С богатата си гама технологии за врати и прозорци и с професионалния си консултантски опит, ГЕЦЕ осигурява не само продукт, а правилното решение, което да съответства на всички нормативни изисквания и да отговаря на специфичните нужди на потребителя.

Може да харесате още...