Очакваме нови специалисти в екипа

Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Г-н Колев, с какво промяната на името – от Агенция  по енергийна ефективност в Агенция за устойчиво енергийно развитие – допълни целите и политиките, които следвате?
– През 2011 г.  със Закона за енергията от възобновяеми източници беше създадена Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), като правоприемник на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ).

Устойчивото енергийно развитие е по-широко понятие от енергийна ефективност. То включва сигурността на енергийни доставки, оптималното използване на природните енергийни ресурси, повишаването на енергийната ефективност и на конкурентоспособността на икономиката, задоволяването на енергийните потребности на бита при нарастващо качество на живот и без непоправимо увреждане на околната среда. Друга важна част от устойчивото енергийно развитие е използването на енергията от възобновяеми източници, които постепенно трябва да заменят изкопаемите горива.

Ето защо към целите за повишаване на енергийната ефективност, в дейността на АУЕР бяха прибавени и цели, свързани с изпълнението на държавната политика за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници.

АУЕР участва в разработването и актуализирането на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и организира изпълнението на дейностите и мерките, включени в този план, изготвя доклади, становища и позиции по изпълнението им, съдейства на органите на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление при разработването на програми и проекти за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Агенцията организира оценки за наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници, издава и прехвърля гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници, включително статистически прехвърляния на определени количества енергия от възобновяеми източници от България към друга държава – членка на Европейския съюз и обратно. Участваме в разработването на нормативните актове, както и в провеждането на  информационни  кампании за популяризиране на дейности и мерки за насърчаване на производството и на потреблението на енергия от възобновяеми източници. В новите функции на Aгенцията влиза и контрол на задължените лица по Закона за енергията от възобновяеми източници, включващ и задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Как беше възприета промяната в екипа, с който работите, каква е мотивацията ви занапред?
– След промяната на АЕЕ в АУЕР не настъпиха чувствителни промени в екипа. Съгласно устройствения правилник на АУЕР, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 88 от 08.11.2011 г., структурата на агенцията беше преобразувана –  създадена беше нова дирекция за покриване на дейностите по Закона за енергията от възобновяеми източници, като отделите бяха преструктурирани в рамките на съществуващите досега щатни бройки на персонала.

Така изградената вътрешна структура позволява в максимална степен ясното разпределение и изпълнение на задълженията ни по двата закона –  за енергийната ефективност и за енергията от възобновяеми източници (ЗЕЕ и ЗЕВИ).

В края на февруари 2012 г. бяха обявени конкурси за свободните щатни бройки. Самите конкурси ще бъдат през втората половина на март. Очакванията ни са, че ще привлечем опитни и квалифицирани специалисти, които ще спомогнат за точното и качествено изпълнение на дейностите на агенцията съгласно ЗЕЕ и ЗЕВИ.

Мотивацията на всички служители на агенцията произтича от обстоятелството, че работата е интересна, обстановката – динамична, а значението на възложените функции и задачи расте все повече както в национален, така и в световен мащаб. Въпросите на ефективното и рационално използване на енергийните ресурси и възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници имат пряко отношение към изграждането, модернизирането и устойчивото развитие на българската икономика, засягат всички членове на обществото и в този смисъл са важен стимул за всеки от екипа на АУЕР да влага своите усилия и възможности и да постигне желаното кариерно развитие.

Имате ли вече обратна връзка и коментар по Втория национален план по енергийна ефективност от Европейската комисия?
– Вторият национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. беше приет с решение на Министерския съвет от 28.09.2011 г. Преди това имаше междуведомствена съгласувателна процедура. Всички министерства дадоха своите коментари и забележки по плана преди неговото приемане от Министерския съвет. Коментари от Европейската комисия не се очакват, тъй като това е национален документ и единственото изискване е да бъде спазен утвърденият формат за неговото изготвяне. Планът е публикуван на интернет страницата на Европейската комисия, където са и плановете за действие на останалите страни-членки.

До края на април предстои да изготвим и представим на министъра на икономиката, енергетиката и туризма отчет за изпълнението на Втория план през първата година от неговото действие. В момента се получават и обработват отчетите на задължените лица по ЗЕЕ – търговците на енергия, собствениците на сгради и на промишлени системи, касаещи изпълнението на плана.

Каква е оценката Ви за темповете, с които се работи по целите за енергийна ефективност и за резултатите?
Отчетът от изпълнението на Първия национален план за действие по ЕЕ 2008 – 2010 г., приет от Министерския съвет, показа преизпълнение на националната междинна цел от 3% енергийни спестявания за периода 2008 – 2010 г. Това означава, че към момента темповете са добри и постигането на целта от 9% повишаване на енергийната ефективност до 2016 г. изглежда  реално осъществимо.

Имате ли нови партньорски организации у нас и в чужбина, какви сътрудничества предстоят?
АУЕР разширява своето партньорство с местните власти, с браншови организации, с неправителствения сектор. Вече имаме сключени споразумения за сътрудничество с Българската стопанска камара, с Българския съвет за устойчиво развитие, с Българската асоциация „Природен газ” и доброволни споразумения с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, Е.ОН и ЕВН.

Реализирано е тригодишно партньорство с Австрийската енергийна агенция в периода 2009 – 2011 г. Партньорството беше осъществено в съответствие с подписания двустранен меморандум за сътрудничество в областта на енергийната ефективност с цел трансфер на опита на австрийските колеги към служителите на АУЕР. През март 2012 г. предстои подписване на нов тригодишен меморандум за сътрудничество между двете агенции, чрез който ще се разшири партньорството както в областта на енергийната ефективност, така и в областта на енергията  от  възобновяемите  източници.

АУЕР  участва редовно в срещите на Европейската енергийна мрежа (EnR) и в работните й групи по енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и индустрия. В EnR участват всички страни-членки на Европейския съюз.

През тази година ни предстои кандидатстване за участие в конкурси с проекти по ЕЕ и ВИЕ съвместно с партньори от страните-членки на Европейския съюз, които ще бъдат обявени в рамките на програмата „Интелигентна енергия за Европа“.

Каква е позицията на Агенцията по дискусиите за развитието на ВЕИ, по-специално притесненията на инвеститорите във ветропаркове и соларни инсталации?
Нормално е инвеститорите да имат своите притеснения за възстановяването на вложените от тях средства в изграждането на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. През януари тази година се появиха притесненията за издаването и прехвърлянето на гаранциите за произход на енергията, произведена от възобновяеми източници.

Съгласно действащата нормативна уредба от 01.02.2012 г. в правомощията на АУЕР са издаването, прехвърлянето и отмяната на гаранциите за произход на енергията, произведена от възобновяеми източници, които са от изключително важно значение за производителите, тъй като въз основа на тях те получават преференциалните цени за произведената от тях  енергия от обществения доставчик или от крайния снабдител.

През януари 2012 г. в агенцията своевременно беше създадена система за издаване и прехвърляне на гаранциите за произход на енергията от възобновяемите източници, създаден беше съответния регистър и архив.

В началото на февруари АУЕР започна обработване на постъпващите заявления от производителите на зелена енергия, рационализира процедурите по издаването и прехвърлянето на гаранциите и притесненията на производителите спряха.

Нещо повече, получиха се 4  благодарствени писма от групи производители за срочно издаване на гаранции. Оттогава досега процесът по гаранциите върви нормално и притеснения, свързани с компетенциите на АУЕР по ЗЕВИ  няма.

Как работите за популяризирането на целите за енергийна ефективност сред населението – има ли разбиране за електрическите крушки, за паспортите на сградите?

– АУЕР се стреми да поддържа диалог с всички заинтересовани лица. Нашите експерти отговарят на въпроси, задавани чрез електронната поща на електронния ни форум на интернет страницата на агенцията или по телефона. Предоставяме безплатни съвети на потребителите. На страницата ни са качени систематизирани често задавани въпроси и отговорите към тях.

За втора поредна година правим информационна кампания в шестте района за икономическо планиране в страната,  в която участват представители  на областните администрации, общините, бизнеса и други заинтересувани лица. Миналата година кампанията  беше в Пловдив, Русе, Плевен, Бургас, Варна и София – градове-центрове на районите на планиране, а тази година на 01.03.2012 г. първият семинар за Северозападния район на планиране беше във Враца. До края на годината ще организираме още 5  семинара.

Темата на кампанията вече е разширена с новите функции на агенцията и  обхваща въпросите, свързани с енергията от възобновяеми източници. На семинарите „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници” присъстват представители на областните администрации, на общинските съвети, на бизнеса, на търговците с енергия, на неправителствения сектор и журналисти от съответния район на планиране. Опитът  досега показва, че тази практика работи много добре, забелязва се повишен интерес и от страна на дребните потребители на енергия.

Как агенцията ще подпомогне усвояването на средствата по оперативна програма „Регионално развитие“, от Европейската банка за възстановяване и развитие и от други институции, предвидени за саниране на сградите и подобряване на енергийната ефективност на жилищата?

– АУЕР изготвя и предоставя съответната информация на заинтересуваните лица, насочва ги към съществуващите финансови източници, извършва непрекъснато документални проверки на изпращаните при нас доклади на одиторите от обследването и сертифицирането на сгради, с което се гарантира качеството на предоставената енергийна услуга на крайните потребители, а впоследствие и тяхното успешно кандидатстване с тези обследвания при съответните финансови източници.

С това допринасяме за по-добро усвояване на средствата, предвидени за подобряване на енергийната ефективност в сгради по оперативна програма „Регионално развитие”, а в частност – в жилищни сгради в рамките на стартиращата схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.

Представители на агенцията участват в оценителни комисии за предложения по проектите за подобряване на енергийната ефективност  в сградите. Участваме с наши представители в комитета за наблюдение на оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Наши експерти са оказвали съдействие и подкрепа при определяне на приоритетите и условията на програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома, финансирана от ЕБВР, както и определянето на приоритетите на нейното продължение, което започна в средата на миналата година.

Може да харесате още...