Още 7 месеца да узаконите проблемен строеж

По традиция в България се строи незаконно – издигат се нови сгради или се правят промени и преустройства на съществуващите, без да се спазват законовият ред и изискванията.

Традиционното мислене е, че щом нещо е построено, то няма как да бъде разрушено и все ще се намери начин да се узакони. Ръководени от това разбиране, хората изграждат къщи, правят пристройки и надстройки на съществуващи строежи, зидат терасите на блоковете и ги усвояват за кухни, премахват стени и т.н. Тези действия обаче не могат да бъдат извършвани без съответните строителни книжа.

Най-често срещаните случаи на незаконни строежи са именно на такива с липсващи строителни книжа, или постройките са изпълнени в разрез с одобрените.

В опит да се справи с проблема с незаконното строителство законодателят бе принуден да приеме изменения и допълнения в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които незаконните строежи да бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания.

През далечната 2003 г. бе приета „амнистия“ за незаконните строежи, която даваше възможност за тяхното узаконяване. Почти десет години по-късно се оказа, че проблемът все още съществува и законодателят направи поредния опит да принуди собствениците да спазят закона. Така бяха приети нови промени в ЗУТ, които са в сила от 26 ноември 2012 г.

Търпимост

Привеждането в съответствие с изискванията на закона на притежаваните от вас постройки е важно най-малкото поради следните причини:

– Незаконният строеж може да бъде опасен за вас и хората около вас, когато при изграждането му не са спазени/проверени нормативните и технологичните изисквания, гарантиращи качество и сигурност на строителството;

– Всеки незаконен строеж подлежи на премахване;

– Незаконният строеж не може да бъде предмет на прехвърлителна сделка, или иначе казано, такъв строеж не може да се продава, дарява и т.н.

На първо място с последното изменение на закона се увеличи периодът, в който един изграден незаконен строеж се признава за търпим и не подлежи на премахване. До промяната за търпими строежи се приемаха построените до 7 април 1987 г. без строителни книжа. Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби, са търпими и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. От горното следва, че търпимостта произтича по силата на закона и не е необходимо да се удостоверява изрично от компетентните органи, за да се продължи ползването на обекта.

Извадете си удостоверение

Удостоверение се изисква само ако собственикът иска да извърши прехвърлителна сделка. Независимо от това, е желателно всеки собственик, притежаващ търпим строеж по смисъла на закона, да предприеме необходимите действия и да се снабди с такова удостоверение. По този начин ще има документ, който легитимира притежаваната от него постройка като неподлежаща на премахване, годна за ползване и да бъде обект на прехвърлителна сделка.

За получаване на удостоверение за търпимост собственикът трябва да подаде заявление в дирекция „Строителен контрол“ на общината по местонахождение на строежа. Към заявлението се прилагат документ за собственост, актуална скица, нотариално заверена декларация за времето на извършване на строежа, копия от подробните устройствени планове (предишни и действащи), геодезическо заснемане и т.н. Ако сте решили да предприемете такова действие, е най-добре да се консултирате със съответните служители за необходимия набор от документи, или да възложите тази работа на специализирана фирма.

Сроковете

Ако желаете да узаконите имота си, приетото изменение на закона предоставя тази възможност отново.

През 2003 г. бе приет параграф 184 от ЗИД на ЗУТ, в който се посочваше, че строежи, извършени незаконно до влизане му в сила (26 юли 2003 г.), могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Срокът за заявяване тогава беше 6 месеца.

С новата промяна от ноември 2012 г. бе даден по-дълъг срок за заявяване. Тази възможност се отнася за собственици, притежаващи незаконни строежи, които са били изградени в периода 31 март 2001 г. – 25 юли 2003 г.

Новият срок за подаване на заявлението е 1 година от влизането в сила на закона, или до 26 ноември 2013 г.

Според закона в едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, изискват необходимите документи и определят срок за представянето им. Ако документите не бъдат представени в посочения срок, или не са налице основания за узаконяване, се постановява мотивиран отказ и се уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за предприемане на действия по премахването на незаконния строеж.

Как се доказва

Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване.

Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. Трябва да се знае, че за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

Незаконните строежи, които не са заявени за узаконяване в посочения срок, или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, подлежат на премахване.

trud.bg

Може да харесате още...