Планират промени в Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България,  за предложения и становища от заинтересовани лица, съгласно изискванията чл. 26 от Закона за нормативните актове.

Промените касаят изпълнението на функциите на Звено за контакт относно строителни продукти за предоставяне на информация относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки.

Те ще съдействат за прилагането на практика на резултатите от проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството“, финансиран от оперативна програма „Административен капацитет“. С него дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ реализира електронна услуга и разработи специализирана електронна страница, на която публикува и поддържа голямо количество информация, структурирано в повече от 10 бази данни.

Предложените нормативни промени ще спомогнат и за осигуряването на еднакви условия за оценка и сертификация на строителните продукти и упражняване на контрол върху дейността на лицата, което обуславя необходимостта от съставянето и одобряването на процедури за определяне на  единни критерии за работа на оправомощените лица.

Проектът на наредбата и мотивите към нея могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Нормативни актове/Проекти на нормативни актове“.

Може да харесате още...