Повече служители ще има в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта им е да се обезпечи ресурсно изпълнението на функциите на агенцията по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за геодезията и картографията и да се повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

В последните години тече непрекъснат процес по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия чрез преобразуване на картата на възстановената собственост и създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия. Нараства и покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, вследствие на което се увеличават териториите, за които се предоставят кадастрални данни от АГКК и от службите по геодезия, картография и кадастър.

Това води и до нарастване на потребителите на услуги. Наличието на повече служители в СГКК ще създаде възможност увеличеният обем от услуги да се изпълнява по начин, който не влияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица. За да се отговори на нарасналите потребности, числеността на АГКК се увеличава с 20 щатни бройки и става 417. Увеличението е за сметка на числеността на Дирекцията за национален и строителен контрол.

Може да харесате още...