Предстоящо обучение по устойчиво строителство: Квалифицирайте се като консултант по международно признатата система DGNB

Строителният сектор има значително влияние върху задълбочаването на проблемите, свързани с промяната на климата, изчерпването на природните ресурси, значителното замърсяване на въздуха, почвите и водите; нездравословната урбанизирана среда с повишени нива на трафик, смог и вредни емисии. Това изправя сектора пред предизвикателството на ХХІ век за промяна на текущите проектантски и строителни практики и трансформиране на сектора в устойчив и отговорен.

Различни концепции са развити и внедрени през последните години в практиката, като едни от най-обсъжданите остават енергийната ефективност, пасивните сгради и почти нулево енергийните сгради. Тези идеи се съсредоточават главно върху оптимизиране на енергийните спестявания по време на експлоатацията на сградите, но не разглеждат комплексните изисквания към качеството на сградите.

Концепцията за устойчива сграда надгражда тези принципи, създавайки ползи от прилагането на по-широк спектър от меpки. Заедно с отличните топлоизолационни характеристики, въздухоплътност, и качеството на вътрешния въздух редица други изисквания се анализират и взимат под внимание. Оценява се вида на вложените материали и строителни продукти от гледна точка на тяхната екологичност. Създават се здравословни комфортни и сигурни вътрешни пространства с възможност за улеснена бъдеща адаптация и запазване на висока стойност във времето. Отчита се удобството при поддръжка, ремонтни работи и преустройства с цел редуциране на разходите по време на експлоатацията. Качеството се осигурява чрез интегрирани и документирани процеси на проектиране и строителство, както и оценка на градоустройствените аспекти и заобикалящата среда.

С тази цел са разработени системи и сертифициране на сгради, строителни съоръжения и градски структури за комплексно определяне и оценка на качеството на устойчивостта. Анализират се екологичните, икономическите, социалните, функционалните и техническите аспекти по време на фазите на проектиране, експлоатация, поддръжка и разрушаване. Такава е и немската система DGNB, която е една от водещите системи за сертифициране на устойчиви сгради в световен мащаб. Разработена е през 2007 година от експерти на Германското министерство на транспорта, строителството и благоустройството и Германския Съвет за Устойчиво Строителство (DGNB) и се определя като система от второ поколение. По структура и качество тя съответства на разработваните европейски и международни стандарти в областта на устойчивото строителство.

След извършен сравнителен анализ на британската система BREEAM (Building research establishment environmental assessment method), американската система LEED (Leadership in energy and environmental design) и немската система DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), Българският съвет за устойчиво развитие приема за най-приложима в български условия немската система DGNB с оглед на по-високата възможност за приспособяване към прилагането й в други географски условия, а и на по-комплексния характер на критериите за сертифициране. През 2009г. по силата на международен договор с Германския Съвет за Устойчиво Строителство DGNB е адаптирана и приета за национална система за сертифициране на сгради в България и практиката е доказала, че се прилага успешно в българската действителност за различни видове сгради – офис сгради, търговски центрове, индустриални, и др. DGNB сертификатът се базира на измерими критерии, които са организирани са в шест категории – екологично, икономическо, социокултурно, техническо качество, качество на процесите и на местоположението. Те дефинират обективно качеството на сградата и са степенувани чрез фактори на тежест според тяхната значимост и приложимост.

За втора поредна година Българският съвет за устойчиво развитие, съвместно с Германския Съвет за Устойчиво Строителство, организира тридневно обучение по тази водеща в световен мащаб система за сертифициране на устойчиви сгради – DGNB. По време на миналия курс повече от 30 представители на бизнеса, компании, производители и търговци на строителни материали, инженери, архитекти; адвокати и други се включиха, успешно преминаха изпита за следдипломна квалификация и получиха сертификат за DGNB консултанти.

Предстоящото тридневно обучение ще се проведе между 28-30 септември 2015 в гр. София, и е отворено за всички професионалисти, които имат желание да докажат пред собствениците и ползвателите високото качество на реализираната сградата и да повишат шансовете за продажба и наемане на пазара за недвижими имоти. Успоредно с това се гарантира пред инвеститора, че заложените цели в етапа на проектиране ще се реализират при изпълнението и се документира ангажимента на собствениците и инвеститорите в областта на устойчивото развитие. Пазарната стойност на реализирания обект се повишава и се декларира висока корпоративна отговорност, чрез доказване на реалните характеристики на сградите.

За допълнителна информация, такси и регистрация вижте тук.

Може да харесате още...