Сертификат заменя досегашния енергиен паспорт на сградите

Данъчните преференции са само за сгради, въведени в експлоатация преди 2005 г.

Сертификат заменя досегашния енергиен паспорт на сградите, гласи новоприетата наредба на за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на икономическото министерство.

На новия ред се подчиняват всички строящи се сгради, при които въвеждането в действие не е започнало до 22 ноември 2013 г.

Редица метаморфози

съпътстваха пътя на досегашния енергиен паспорт на сградите. Както е известно, той се издаваше от строителния надзор или от техническия ръководител на сградата и беше неизменна част от техническия паспорт на постройката.

В началото този паспорт се изискваше за всички нови и обновени сгради, но изискването отпадна през 2010 година. Причината е, че ако собствениците на един обновен енергийно ефективен блок искат да кандидатстват за освобождаване от данък сгради, каквато възможност допуска Законът за местните данъци и такси, трябва да докажат, че са налице енергийни спестявания в сградата. А това е резултат от енергийно обследване, което завършва с издаване на сертификат, а не на енергиен паспорт.

Новата наредба предвижда като първа стъпка издаване на сертификат за проектните енергийни характеристики на сградата преди тя да е въведена действие.

Ако възложителят или собственикът на сградата постави задание, този сертификат може да бъде издаден още след изработване на инвестиционния проект преди да бъде издадено разрешението за строеж на сградата.

Вторият сертификат – предмет на наредбата, е за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. Той се издава след извършено обследване, което отчита какво количество енергия потребява сградата, какви са възможностите за намаляването на енергийните пробойни и кои са препоръчителните мерки за оптимизиране на енергийната ефективност. Процедурата завършва с оценка на енергийните спестявания – резултат от изпълнението на една или на група мерки, целящи повишение на енергийната ефективност.

Обследване и сертифициране на сгради могат да извършват само експерти, наричани консултанти по енергийна ефективност. Те трябва отговарят на определени изисквания, определени в друга наредба, и да са регистрирани. Списък на фирмите, които имат право да извършват тази дейност, е публикуван на интернет сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Процедурата

по обследване за енергийна ефективност е задължителна за обществени сгради, които отговарят на три условия – да са държавна или общинска собственост, да са в експлоатация и с разгъната застроена площ над 500 квадратни метра. От 9 юли 2015 – последното изискване се променя – сградата трябва да е с разгъната застроена площ над 250 кв. метра.

Издаването на документи изисква възложителят да предостави предварително на консултанта ред документи:
– инвестиционен (екзекутивен) проект;
– строителните книжа и всяка друга техническа;
– резултатите от вече направени изпитвания на ограждащите конструкции, системи и елементи в постройката, както и на техническите инсталации.

А същинското обследване за енергийна ефективност включва:
– идентифициране на сградните ограждащи конструкции, елементи и системи, последвано то измерването и изчисляването на енергийните характеристики, от анализ и определянето на възможностите за намаляване на енергийните разходи;
– разработване на мерки за по-висока енергийна ефективност;
– технико-икономическа оценка на тези мерки, както и на съотношението „разходи-ползи“;
– оценка на количествата спестени емисии въглероден диоксид – СО2 , които са резултат от прилагането на мерки, целящи по-висока енергийна ефективност;
– анализ на възможностите за използването на енергия от възобновяеми енергийни източници – част от оценката за годишния разход на енергия в кооперацията.

Крайната цел е и собственикът на сградата, и държавата да са наясно с това какъв е класът на потребление на енергия (от А до G), колко енергия се харчи за отопление, топла вода, вентилация, охлаждане, какъв е общият годишен разход на енергийни ресурси, колко емисии СО2 се изхвърлят в атмосферата. След процедурата стават ясни и данните за конструкцията – коефициент на топлопреминаване на фасади, покрив, под, прозорци, както и за оползотворената енергия от възобновяеми източници и като дял от брутната енергия на постройката.

Ако е нужен сертификат за енергийни характеристики на самостоятелен обект от сградата, това става на базата на общ сертификат за цялата сграда (ако е налице обща отоплителна или охладителна инсталация).

Срок на валидност

За сгради в експлоатация сертификатът за енергийни характеристики има 10-годишен срок на валидност. Следващият сертификат трябва да бъде издаден до една година след като е изтекъл срокът на валидност на предишния.

Всички случаи, при които се извършват дейности, водещи до повишаване на енергийните характеристики на сградата, изискват актуализиране на издадения сертификат. Например – реконструкция, преустройство, основен или текущ ремонт на сградата или на инсталации в нея.

Ако междувременно настъпят промени в условията или в обстоятелствата, при които е издаден сертификатът, документът трябва да се анулира преди да е изтекъл срокът на неговата валидност.

Собственикът на сградата или възложителят на процедурата е длъжен в срок не по-късно от 30 дни от въвеждане на новата сграда в експлоатация да представи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики. Наредбата не се прилага за сградите, за които е започнала процедура по въвеждането им в действие. За тях важат изискванията на старата наредба от 2004 г. за техническите паспорти на строежите на Министерството на икономиката и енергетиката.

Освобождаване от данък

Специална скала на класовете за енергопотребление определя сградите – от високоефективния клас А до най-ниско ефективния клас G .

Законът за местните данъци и такси предвижда сградите със сертификат за енергийни характеристики с категория „А” или „Б” да се освобождават от данък за период до 10 години. Преференцията започва да тече от годината, която следва датата на издаване на сертификата.

Ако сертификатът е с категория „А”, освобождаването от данък сгради е за седемгодишен период. Ако в сградата се прилагат мерки, свързани с използване на възобновяеми енергийни източници, този срок се удължава до десет години.

При сертификат за сграда от категория „Б”, освобождаването от данък сгради е за период от три години. При въведени мерки за ползване на възобновяеми енергийни източници този срок става пет години.

В данъчната декларация в полето „Основание за освобождаване от данък сгради” се вписва номерът на сертификата за енергийните характеристики и се прилага копие от него.

Данъчната амнистия обаче се отнася само за сгради, въведени в експлоатация действие преди 1 януари 2005 г. Причината е, че новото строителство е по задължителни правила и стандарти за енергийна ефективност и затова с в пълен синхрон със законовите норми.

Може да харесате още...