Сигурността и доверието на клиентите са важни

В условията на нарастваща конкуренция сред производителите на дограма и завишените изисквания за качество към тях, за търговци и клиенти е важно да знаят какви показатели определят качеството на профилите за дограма. Ето защо потърсихме мнение от един от водещите производители на PVC системи за прозорци и врати у нас. На въпросите ни отговаря управителят на „Профилинк” ООД г-н Йордан Фиданов.

Г-н Фиданов вие сте сред лидерите в производството на PVC профили. Кои са параметрите, с които вашите системи покриват международните стандарти за енергийна ефективност в сградите?
Съгласно международният стандарт (БДС EN 12608) PVC профилите се класифицират  в три класа, в зависимост от дебелината на видимата стена: А≥2,8мм, В≥2,5мм, С – няма изисквания. Марката Profilink  е отлично позната както на българския, така и на международните пазари. Четири от петте системи, произвеждани от нас, са в най-високия клас А, като най-добри топлоизолационни характеристики показва  PVC системата Profilink Lux (с петкамерно водобранно крило и строителна ширина 60 мм). При равни други условия и стъклопакет с К=1,25W/m²K, коефициентите на топлопреминаване на PVC системите Profilink са:
– Profilink Lux –К=1,23W/m²K,
– Profilink Premium (с шесткамерно крило) – К=1,27W/m²K,
– Profilink Classic (четирикамерна PVC система) – К=1,29W/m²K,
– Profilink Ultra (трикамерна PVC система) – К=1,39W/m²K.

PVC профилите са с отлични показатели за водонепропускливост, шумоизолация и устойчивост на ветрови натоварвания. Всички тези параметри се доказват с протоколи от изпитания на нотифицирани изпитателни лаборатории. С тях се гарантира спазването на европейските норми за топлосъхранение на сградите и международните стандарти за енергийна ефективност.

Разполагате с модерна лаборатория за измерване и контрол на суровините и крайния продукт. Кои са показателите, които следите  при производството?
С финансиране по программа ФАР „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия” през миналата година оборудвахме модерна изпитателна лаборатория, в която се извършва  измерване и контрол на параметрите на влаганите суровини, материали и крайния готов продукт. Определят се устойчивостта на изкуствено стареене, цвета на твърдите и прахообразни вещества и допустимите отклонения от стандартния цвят, топлинното свиване на профилите, ефекта на топлината върху профилити, сипливостта и привидната плътност, устойчивостта и якостта на удар, както и якостта на заварените ъгли.

От тази година производителите на дограма трябва да се справят с още едно изискване – маркировка за безопасност. До каква стенен производителят на профили е заинтересован те да го спазват?
Като производител на PVC профили за дограма, сме заинтересовани нашите клиенти да поставят върху продуктите си знака за безопасност. Това става чрез така нареченото „каскадно прехвърляне” на резултатите от първоначално изпитване на типа на продуктите ни. Първоначалното изпитване на типа се доказва чрез протоколи, издадени от нотифицирана изпитателна лаборатория при НИСИ (Научно–изследователски строителен институт). Нашите клиенти могат да използват тези резултати при условие, че отговарят на специално поставени от нас условия, описани в договор, който се подписва между двете страни. По този начин им спестяваме разходите по задължителното първоначално изпитване на типа, което дава право на поставяне на маркировката за безопасност. За нас е много важно нашите клиенти да се чувстват сигурни и винаги могат да разчитат на нас.

Смятате ли, че така ще се намали „сивия сектор” в бранша?
Законовите разпоредби на ЕС задължават производителите да поставят СЕ маркировка на техния продукт, като гарант за произход и знак за безопасност. В страна, в която има влязла в сила директива за  СЕ маркиране, се счита за нарушение да се пуска продукт на пазара без маркировка. Производителят е правно отговорен за осигуряване на съответствието на продукта със съществените изисквания за безопасност.

CE не е търговска марка за качество и трябва да се разглежда като декларация на производителя или на неговия упълномощен представител, че продуктът съответства на всички приложими хармонизирани разпоредби. Контролът по поставянето на СЕ маркировката е строг, отговорен и изискващ квалифициран персонал за неговото изпълнение.
Това предполага, че ще се ограничи „сивия сектор” в бранша.

С какви документи фирмата удостоверява изпълнението на българските и международните стандарти?
PVC системите Profilink отговарят на най-съвременните здравни норми и изисквания за безопасност на ЕС, а стабилизаторите и добавките за производство – на международните норми. Вложените суровини гарантират висока устойчивост на атмосферни условия, като се взима предвид и интензитета на слънчевото греене за съответните географски ширини. PVC профилите отговарят на международните стандарти DIN и RAL. Притежаваме и протоколи от първоначалното изпитване на типа продукт, сертификати за качество, протоколи от изпитанията на НИСИ, както и протоколи от изпитанията от други независими лаборатории. От 2006 г. “Профилинк” притежава система за управление на качеството в съответствие с EN ISO – 9001,  сертифицирана от TUV NORD. Сертификатът доказва, че изискванията на  международния стандарт DIN EN ISO – 9001:2008  се изпълняват.

Създадохте една от най-големите бази за производство на PVC профили в България. С какъв производствен капацитет и оборудване е тя?
В резултат на повишеното търсене на продуктите ни разширихме производството и създадохме по-голяма база с обща площ от 120 000 кв. м., от които  30 000 кв. м са  производствени площи. Разполагаме  с двадесет линии за производство на технически профили с общ капацитет 3000 кг/час. Производствените линии, екструзионните инструменти, както и автоматичната смесителна и преносна инсталация са произведени от водещи австрийски и немски компании.

Към какви пазари сте ориентирани?
При стартирането ни през 2004 г. целта ни бе да наложим марката Profilink на българския пазар, а след увеличаване на капацитета на производство изнасяме извън страната. Вече разполагаме с  20 складови бази в България и дистрибутори в Румъния, складове в Косово, Украйна, Молдова, Македония, Сърбия и Северна Гърция. Предвиждаме и бъдещи партньорства с фирми от Босна и Херцеговина, Хърватска и Италия.

Как един производител в бранша може да устои в условията на финансова криза?
Основната задача, която си поставяме е по-леко преодоляване на ситуацията и запазване позициите си на пазара. Ежедневно търсим възможности за привличане на нови клиенти. Стагнацията на пазара доведе до понижаване на продажните цени на профилите, чрез оптимизиране на разходите, но не и компромис с качеството. Реално пазарът на PVC профили в България продължава да се свива и затова търсим начини за разширяване на външните пазари.

Хит на пловдивски панаир през последните две години бяха PVC системите за врати Profilink. Какво подготвяте за тази есен?
През 2009 г.  ще представим най-новата PVC система за прозорци и врати Profilink Premium, със строителна ширина 70 мм. Отличава се с елегантен дизайн  и отлични технически характеристики и дава възможност за поставяне на троен стъклопакет (36мм). Специалният профил на крилото позволявада се  предпази  гуменото уплътнение от атмосферни влияния. Това е система от шесткамерно водобранно крило и петкамерна касса, която липсва засега на българския пазар. Има подобни на световния пазар, но с повече камери, което е нецелесъобразно са нашите ширини.

Може да харесате още...