Търг за изграждане на етажен паркинг в Пловдив

Община Пловдив обяви търг за изграждане на етажен паркинг. Наименованието на процедурата е „Инженеринг – проектиране и изграждане на „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване“ в УПИ XXXV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев“, ПИ с идентификатор 56784.511.1149 по КККР на гр. Пловдив и благоустрояване на прилежащия терен“.

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект за етажния паркинг, упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството и самото изграждане на обекта. Прогнозната стойност на проекта е 2 886 666.67 лв. без ДДС.

Оферти се приемат до 17:00 часа на 30 август 2018 г. Постъпилите в срок ще бъдат отворени на 31 август 2018 г.

Крайната дата за завършване на строежа е 31 декември 2019 г.

Може да харесате още...