Технология за естествено отвеждане на дим и топлина Geze – системи, отговарящи на всички нормативни изисквания

Geze

Глава девета от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар обхваща темата за димо- и топлоотвеждане. Съгласно нея, при възникване на пожар, димоотвеждането се осъществява посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им. Всяка система за естествено димоотвеждане се състои от димни люкове, приточни отвори и аварийна управляваща и захранваща централа.

Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината трябва да се задействат от сигнал на датчик на автоматична пожароизвестителна инсталация или автономна система за известяване. Димоотвеждащите системи трябва да се проектират така, че до 60 секунди от задействането на командния сигнал да достигат проектното ниво на производителност. Отварянето на приточните отвори на ВСОДТ трябва да се осъществява едновременно с отварянето на димните люкове.

Съгласно Наредба № Iз-1971 вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината може да се проектират и въз основа на методите по БДС EN 12101.

Димни люкове

За естествените ВСОДТ/SHEV се проектират димни люкове, разположени над незадимяемата зона, които представляват отвори с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най-малко две места. Те трябва да издържат на температурно въздействие 300°С в продължение на най-малко 30 минути.Необходимо е също така да се осигури ръчно задействане на системата посредством бутони от две противоположни места във всяко едно помещение с инсталиран ВСОДТ.

Димният люк се състои от профилна система и задвижващ мотор, който отваря прозореца. Компонентите на димния люк трябва да бъдат тествани и сертифицирани заедно, като общо изделие, в съответствие със стандарт БДС EN12101-2. ГЕЦЕ предлага на клиентите си средните модели на фасадни димни люкове:
GZHIB-A – хоризонтален димен люк с долно окачване и отваряне навътре;
GZHAT-A – хоризонтален димен люк с горно окачване и отваряне навън;
GZVI-A – вертикален димен люк с отваряне навътре.

Системите за естествено димоотвеждане GEZE SHEV (димни люкове, съгласно стандарт БДС EN 12101-2) предлагат висока гъвкавост при избора на тествани и сертифицирани задвижвания и профилни системи с всички размери и варианти на отваряне. Освен за димоотвеждане, димните люкове с марка GEZE могат да бъдат използвани лесно и ежедневно – за проветрение и регулиране на температурата.

За допускане на димен люк като част от ВСОДТ система в България и в ЕС, следва да се осигури следната документация:
– СЕ маркировка (стикер) на цялостното изделие (задвижващ мотор и профилна система), на която е указана аеродинамичната свободна площ;
– декларация за съответствие;
– указания за приложение на български език.

Geze

Фотограф: Lazaros Filoglou

Минималните стойности на аеродинамичните свободни площи на димните люкове се определя в зависимост от площта и височината на помещението, плътността на топлинното натоварване на помещението и височината на незадимяемата зона, съгласно показателите в Наредба № Iз-1971. Димните люкове на ГЕЦЕ са изключително ефективни, с висок коефициент за корекция на геометричната площ. По този начин броят и размерите на димните люкове могат да бъдат редуцирани в полза на инвеститора.

Приточни отвори

Съгласно Наредба № Iз-1971 приточен отвор е всеки отвор към външна среда, предназначен за постъпване на чист въздух в помещението. ГЕЦЕ предлага различни варианти на приточни отвори:
Фасадни приточни отвори – системите за фасадни приточни отвори са на практика прозорци със същите задвижващи механизми, като фасадните димни люкове, а именно – всички верижни и шпинделни механизми GEZE;
Автоматични плъзгащи врати GEZE – ГЕЦЕ предлага пълна гама автоматични врати, които могат да обединяват всички необходими функции и да отговарят на изискванията за естетичност. Вратата може бъде приточен отвор и едновременно с това да се използва ежедневно, да бъде евакуационна, противовзломна;
Автоматични врати на панти GEZE – Моделите автоматични врати на панти GEZE Slimdrive EMD и GEZE TSA 160 могат да бъдат приточни отвори и евакуационни изходи и едновременно с това гарантират надеждна ежедневна експлоатация;
Пасивни врати на панти – Автоматите за самозатваряне GEZE TS 4000 и GEZE TS 5000 и устройството за аварийно отваряне на врати GEZE RWA K600 са вариантите за врати, които трябва да бъдат приточни отвори и едновременно с това да се използват за ежедневно преминаване.

Geze

Фотограф: Erwin Kamphuis

Изисквания към разположението на приточните отвори

Отворите за приток на въздух съгласно Наредба № Iз-1971 се разполагат равномерно разпределени в близост до евакуационните изходи и на височина не повече от 1 m под горната граница на незадимяемата зона.

Изисквания към площта на отворите за приточен въздух

В помещенията, за които се проектира естествено димоотвеждане, според Наредба № Iз-1971 следва да се предвидят приточни отвори, чиято площ трябва да съответства на площта на димните люкове.

За сигурното взаимодействие между димните люкове и приточните отвори, GEZE предлага пълна гама от напълно координирани помежду си продукти за димоотвеждане, които благодарение на своите разнообразни технически характеристики, удовлетворяват индивидуалните изисквания на всяка сграда.

Аварийни захранващи централи

Компонентите на ВСОДТ трябва да се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа, която се осигурява от собствен енергоизточник. Перфектните системни решения позволяват координираното задействане и сработване на всички димни люкове и приточни отвори.

BUS системата GEZE MBZ 300 е ново и иновативно централно табло за управление, което координира голям брой от задачите на системата за отвеждане на дим и топлина. Централата е модулна и може да управлява различни видове и размери системи за димоотвеждане. Може да бъде с мощност от 10 до 72А, в зависимост от изискванията към всеки обект. В централата може да бъде включен и модул за отчитане на климатичните условия (weather module).

ГЕЦЕ предлага и естетични и компактни централи за управление на системи с малко компоненти, например в стълбищни пространства – GEZE THZ и GEZE THZ Comfort.

Geze

Фотограф: Dirk Wilhelmy

Нещо повече от продукт….

Консултантите на ГЕЦЕ ще бъдат на Ваше разположение с компетентни съвети и помощ във всички фази на даден проект.

Непрозрачните и ставащи все по-сложни закони (Наредба № Iз-1971), задължителните европейски регламенти (регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти) и стандарти (БДС EN 12101) в областта на вентилацията и димоотвеждането, поставят всички участници пред големи предизвикателства. Във всяка една фаза на Вашия проект, специалистите на ГЕЦЕ се изправят с Вас пред тези предизвикателства и разработват заедно с Вас оптимални решения, съобразени със стандартите и изискванията. Във фазата на изготвяне на концепции и покана за участие в търг, проектните консултанти са на Ваше разположение, за да подпомогнат превръщането на Вашите идеи в обоснована търгова спецификация. В специални случаи проектантският отдел разработва индивидуални предложения. Техническите консултанти на ГЕЦЕ ще Ви подкрепят при практическата реализация на всяко Ваше специфично решение.

Широкият спектър от предлаганите услуги добива завършен вид с една широкообхватна и иновативна концепция за поддръжка с индивидуални пакети за сервизно обслужване. Опитният екип от сервизни техници на ГЕЦЕ се отличава с бърза реакция, компетентност и гъвкавост и е винаги на Ваше разположение.

Geze

Може да харесате още...