Технология за прозорци Geze – решения, отговарящи на всички нормативни изисквания към естественото димоотвеждане.

GEZE E1500 / E3000

Глава девета от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (от 05.06.2010 г.) обхваща темата за димо- и топлоотвеждане. Съгласно нея, при възникване на пожар, димоотвеждането се осъществява посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им.

Димни люкове
За естествените ВСОДТ/SHEV се проектират димни люкове на покрива или на външната фасада на сградата, разположени над незадимаемата зона, които представляват отвори с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най-малко две места. Те се проектират да издържат на температурно въздействие 300°С в продължение на най-малко 30 min.
Необходимо е също така да се осигури ръчно задействане на системата посредством бутони от две противоположни места във всяко едно помещение с инсталиран ВСОДТ.

Сертифицирана система
За допускане на димен люк като част от ВСОДТ система в България следва да се осигури следната документация:
– СЕ маркировка (стикер)
– Декларация за съответствие
– Указания за приложение на български език

Системите за естествено димоотвеждане на GEZE SHEV (естествени проветрители за дим и горещ въздух, съгласно стандарт EN 12101-2) предлагат висока гъвкавост при избора на тествани и сертифицирани задвижвания и профилни системи.

Изисквания към размера на аеродинамичната площ
Минималните стойности на аеродинамичните свободни площи на димните люкове се определя в зависимост от площта и височината на помещението, плътността на топлинното натоварване на помещението и височината на незадимяемата зона, съгласно показателите в Наредба № Iз-1971.

Изисквания към разположението на приточните отвори
Отворите за приток на въздух се разполагат равномерно разсредоточени в близост до евакуационните изходи и на височина не повече от 1 m (под горната граница на незадимяемата зона, съгласно DIN 18232-2).

Изисквания към площта на отворите за приточен въздух
В помещенията, за които се проектира естествено димоотвеждане, според Наредба № Iз-1971 следва да се предвидят приточни отвори, чиято площ трябва да съответства на площта на димните люкове.

За сигурното взаимодействие между отворите за приточен и отработен въздух, GEZE предлага пълна гама от напълно координирани помежду си продукти за димоотвеждане. Предмет на избор са три системи за приточен въздух на GEZE, които благодарение на своите различни технически характеристики удовлетворяват индивидуалните изисквания на дадена сграда.

Системи на GEZE за приточен въздухСистеми на GEZE за отработен въздух

GEZE Slimdrive SLGEZE RWA100E

 

GEZE K600GEZE E8х0

За постигане на изцяло интегрирани решения ГЕЦЕ предлага и комбиниране на посочените компонентите със
– системите за врати GEZE – RWA TO;
– електрическо задвижване със сгъваемо рамо GEZE RWA K600;
– системите за автоматични врати GEZE.

Решения за покрива
Преди всичко, за покривите трябва да бъдат използвани продукти, които отговарят на повишените изисквания за този тип инсталации, напр. големи натоварвания от сняг. Червячните и верижните електрически задвижвания на GEZE са с високи експлоатационни качества и предлагат гъвкави възможности за монтаж. Тези задвижвания са оптималното решение за използване в следните случаи на инсталация:

– Електрически червячни задвижвания GEZE E350 N и E250;
– Електрически червячни задвижвания GEZE Е1500 и Е3000;
– Електрически верижни задвижвания GEZE Е8х0 и Е7х0.

Решения за фасадата
При фасадите обикновено се дава приоритет на концепцията и на дизайна. Както вградените, така и повърхностно монтираните електрически верижни задвижвания дискретно се вписват в архитектурата на фасадата. Дизайнерските решения на GEZE се отличават и със своята изключително висока функционалност и гъвкави възможности за използване. Нашето ножично задвижване се отличава с изключително елегантен дизайн. Разнообразният и богат набор от дизайнерски изпълнени елементи, индивидуално оформени и с цветово покритие, допринасят за постигане на ефекта на непрекъснатост и цялост.

Монтиращите се върху повърхността системи за отваряне и заключване осигуряват много бързо отвори с големи ширини, дори при малки дължини на работния ход.

На разположение са:

– Електрически верижни задвижвания GEZE Е8х0 и Е7х0;
– Ножично задвижване GEZE Е170;
– Системи за отваряне и заключване за проветрение и RWA (OL3x0 EN, RWA1xx E и други).

Изисквания към централите за управление на ВСОДТ
Компонентите на ВСОДТ трябва да се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа, която се осигурява от собствен енергоизточник.

Перфектните системни решения позволяват координираното задействане и сработване на всички отвори за приточен и отработен въздух чрез една от индивидуално разработените централи на ГЕЦЕ за RWA системи.

BUS системата MBZ 300 RWA е ново и иновативно централно табло за управление, което координира голям брой от задачите на системата за отвеждане на дим и топлина.

ГЕЦЕ отдава особено значение на изчерпателното консултиране и помощ и цялостната поддръжка от планирането през техническото внедряване до текущата поддръжка при експлоатация на системите.

Изисквания към функционирането на ВСОДТ
Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината трябва да се задействат от сигнал на датчик на автоматична пожароизвестителна инсталация или автономна система за известяване.

Димоотвеждащите системи трябва да се проектират така, че до 60 секунди от задействането на командния сигнал да достигат проектното ниво на производителност.

Отварянето на приточните отвори на ВСОДТ трябва да се осъществява едновременно с отварянето на димните люкове.

Съгласно Наредба № Iз-1971.вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината може да се проектират и въз основа на методите по БДС EN 12101.

Нещо повече от продукт….
Консултантите на ГЕЦЕ ще бъдат на Ваше разположение с компетентни съвети и помощ във всички фази на даден проект.

Непрозрачните и ставащи все по-сложни закони (Наредба № Iз-1971), задължителните европейски регламенти (регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета) и стандарти (12101) в областта на вентилацията и RWA, поставят всички участници пред големи предизвикателства. Във всяка една фаза на Вашия проект, компетентният екип на ГЕЦЕ се изправя с Вас пред тези предизвикалтелства и разработва заедно с Вас оптимални решения, съобразени със стандартите и изискванията. Във фазата на изготвяне на концепции и покана за участие в търг, проектните консултанти са на Ваше разположение, за да подпомогнат превръщането на Вашите идеи в обоснована търгова спецификация. В специални случаи проектантският отдел разработва индивидуални предложения. Техническите консултанти на ГЕЦЕ ще Ви подкрепят при техническата реализация на всяко Ваше специфично решение, свързано с техника за прозорци.

Широкият спектър от предлаганите услуги добива завършен вид с една широкообхватна и иновативна концепция за поддръжка с индивидуални пакети за сервизно обслужване. Опитният екип от сервизни техници на ГЕЦЕ се отличава с бърза реакция, компетентност и гъвкавост и е винаги на Ваше разположение.

За контакти и повече информация -www.geze.bg.

Може да харесате още...