Термографското обследване в услуга на собственици и инвеститори

Енергийна ефективност, намаляване на енергийните загуби, грижа за околната среда са все теми, които ежедневно вълнуват политици, строителни предприемачи, инвеститори и граждани. Отразени в много директиви и регулации, те се превръщат в основна цел и осъзната необходимост.

Съвременните сгради и промишлени съоръжения трябва да отговарят на все по-високи стандарти за енергийна ефективност. Това се постига както с иновативни технологии и съвременни материали, така и с прилагането на високотехнологични методи за диагностика и контрол.

Термографията е безразрушителен метод за обследване на сгради и техническо оборудване чрез инфрачервено визуализиране, базиран на стандарт EN 13187:1999. Използва се от 1960г. насам, като първоначално се прилага при космически и военни технологии, а по-късно – в промишлеността, медицината и при поддръжка, експлоатация и ремонт на сгради.

През последните години се наложи като надежден и все по-достъпен способ за мониторинг и диагностика.

Принципът на действие на инфрачервените термографски камери е подобен на този на конвенционалните камери. Разликата е в това, че за формиране на изображението при обикновените камери се използва светлинен сноп с дължина на вълната, съответстваща на видимия спектър, а при термографските камери изображението се формира на базата на инфрачервеното електромагнитно излъчване на обектите.

В помощ на процеса на проверка и контрол на използването на енергия, енергийните одитори извършват термографско обследване и дават препоръки за подобряване на енергийната ефективност и насоки за оптимизиране на потреблението.

За да се гарантира добро познаване на този вид обследване и професионализъм при използване на оборудването, специалистът трябва да притежава международен сертификат за инфрачервена термография и да е регистриран в Агенцията за енергийна ефективност.

Термографско обследване на сгради
Чрез термографска експертиза лесно се локализират проблеми в сградната конструкция, наличие на топлинни мостове, прави се оценка на топлинните загуби в сградата. Откриват се течове, неизправности по електрозахранващи системи и инсталации, може да се установи дали е качествена положената топлоизолация, изследват се пораженията, получени вследствие на влага в сградната конструкция.

Намокрените части на конструкцията винаги имат различна температура от тази на околните части. Това е така, понеже специфичният топлинен капацитет на водата е висок и мокрите места се нагряват и изстиват много по-бавно от сухите. Когато строителната конструкция е нагрята, мокрите зони са значително по-студени и обратно.

Това позволява лесно и с прецизна точност да се установят скрити течове във водопроводи, повреди в отоплителни системи, влага в топлоизолация, която е причина за образуване на плесен. Термографското изследване помага да се спестят много време и средства за отстраняване на повредите.

Преди закупуване или наемане на жилище или офис е препоръчително да се извърши т.нар. жилищна инспекция като се проверят всички сградни елементи и системи и се направи анализ на резултатите.

Анализът съдържа всички измервания и изчисления и включва коментари за причините за възникване на недостатъците и препоръки за тяхното отстраняване.

Най-добър резултат при обследване, с цел оптимизиране на енергийната ефективност на сгради, дава комбинацията на Blower door тест – изпитване на въздухонепроницаемостта (EN 13829:2001) с термографски анализ.

При Blower door теста в помещението се индуцира подналягане. Външният въздух се стреми да проникне в помещението през местата, където има конструкционни недостатъци – недобре изолирани фуги, лошо уплътнени места.

Зоните с недопустима въздухопропускливост лесно се визуализират с термографска камера, благодарение на разликата в температурите на въздуха в помещението и външния въздух. По този начин се получава точен резултат за инфилтрацията и ексфилтрацията в дома.

Жилищните инспектори не са особено желани от продавачите преди сключване на сделка, тъй като много често се оказва, че зад лъскави фасади се крият множество скрити недостатъци и често сделките се провалят.

Въпреки впечатляващите резултати от термографското изследване на сгради, все пак термографските камери не са универсални устройства. Разликата между температурата в сградата и външната температура трябва да е не по-малка от 16ºС, скоростта на вятъра трябва да е не по-висока от 7м/сек, задължителна е и липсата на пряка и отразена слънчева радиация за последните 12ч. Това означава, че най-подходящият сезон за термографско обследване е зимата, а това понякога е трудно изпълнимо условие.

Термографско обследване за кражби на топлинна енергия
Кражбата на топлинна енергия все още не е криминализирана и е сериозна предпоставка за междусъседски войни. В помощ на етажната собственост в борбата с недобросъвестни потребители са фирмите, предлагащи инфрачервено термографско заснемане. Направените термограми се обединяват в цялостна панорамна термография чрез специализиран софтуер.

Детайлното обследване на цялата сграда показва местата, където са монтирани работещи радиатори. Дори и при добра топлоизолация на сградата, на изображението се забелязват контурите на работещи радиатори, понеже чувстителността на инфрачервените камери е голяма и дори разлика от 0,5°С се отразява в изображението.

Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Измерването на температурите в промишлени системи и съоръжения чрез инфрачервени камери е ефективен начин за мониторинг на критичните елементи. Чрез редовни или периодични термографски анализи може с точност да се локализират електрически, електронни или механични елементи, които са чувствителни към промени в температурата.

След продължителна експлоатация машините стават по-малко ефективни и загряват повече в области, които не функционират добре.

Чрез термографски експертизи се откриват проблеми в ел. табла и разпределителни мрежи, транспортни ленти, валове, лагери, компресори, скоростни кутии, генератори, помпи, прегряване на двигатели. Може да установят електрически повреди преди да предизвикат пожар – претоварени и неправилно изчислени ел. вериги, прекъсвачи, които се нуждаят от незабавна замяна.

Термографските измервания могат да предотвратят аварирането на промишлени съоръжения, скъпоструващи ремонти и са от изключителна важност за безопасността на производствените предприятия и безпроблемната експлоатация на оборудването.

Термографско обследване на фотоволтаични паркове
Безупречната работа на соларните панели е необходимо условие за ефективно производство на електроенергия и висока възвращаемост на инвестицията. Чрез термографска инспекция бързо и лесно може да се направи оценка за състоянието на соларните панели.

Когато клетките дефектират, се получават топлинни аномалии и лесно се локализират с помощта на инфрачервена термокамера. Дефектните клетки са по-топли и са по-ярки на термографското изображение.

В някои случаи, когато соларните клетки са свързани последователно във фотоволтаичния модул, неизправността на един елемент може да доведе до частична или пълна загуба на неговата мощност. Навременното откриване на дефектни елементи предотвратява намаляването на ефективността на цялата система.

Обследването на фотоволтаични паркове е доста скъпо и е оправдано само в случаите на покупко-продажба, когато купувачът желае да се направи оценка на състоянието на централата и да провери в какво инвестира.

Термографското заснемане и изследване е препоръчителен, но не задължителен метод, който има силно превантивен характер.

Той насочва енергийните одитори към уязвими места на обектите и спомага да се вземат навременни решения за подобряване на състоянието на сгради и съоръжения.

По света   
Термографско въздушно обследване се извършва на цели градове, за да се идентифицират зони на топлопреминаване, лошо изолирани покриви и да се направи количествен анализ на загубата на топлина през сградите.

Управата на град Слау, Великобритания използва термографско заснемане, за да идентифицира нелегално обитавани постройки (бараки, гаражи) и налага санкции на собствениците им за незаконно отдаване под наем.

Може да харесате още...