В новия ЗОП се ограничава тежестта на критерия за най-ниска оферирана цена

Промените в закона за обществените поръчки бяха приети окончателно

Администрациите нямат право да изискват от участниците в обществени поръчки да доказват обстоятелства, които вече се съдържат в обществено достъпни (публични) регистри. Нямат право да изисква от тях и данни, събрани или създадени вече от друг държавен орган. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети окончателно от Народното събрание.

Вече не е задължително

кандидатите за участие в обществена поръчка да си купят документацията, свързана с процедурата. Възложителите трябва да публикуват всички документи в т. нар. профил на купувача и достъпът до нея да бъде безпроблемен. Изключение се допуска само за данни с поверителен характер или за класифицирана информация. Всеки участник в процедурата ще може да си я свали от интернет страницата на възложителя. Досегашното задължение,  да се купува документацията, осигуряваше информация за това колко са участниците в процедурата. И ако фирмите са по-малко на брой – примерно три, не съществуваше пречка те да се споразумеят предварително по условията на поръчката. С този начин на предоставяне на информацията – чрез изтегляне от сайт, възложителите няма да са наясно за броя на фирми участнички в процедурата.

Всеки кандидат обаче може да си купи документацията, но единствено и само, ако има желание да направи това. И още – цената за покупката на тази документация трябва да остане съответстваща, както и досега, на действително похарченото за отпечатване и размножаване на документите. С отпадането на досегашното задължение,  да се купува или получава документация за участие в обществената поръчка до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, се премахват възможностите за корупция и се прави опит да се гарантира лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички участници в процеса.

Промените в закона дават възможност за участие в процедури по обществени поръчки и на малки и средни фирми, както и на току-що стартирали предприятия. Условието е да докажат, че имат изискваните възможности да реализират поръчката. Промените дават възможност на малките и средните компании да си осигурят чрез договаряне с трети лица или друг начин ресурсите, които не им достигат.

С промените се слага край на досегашната практика да се сключват договори за обществени поръчки с участници, които са доказали, че имат оборот, но след това не изпълняват поръчката, точно защото им липсват достатъчно финансови средства.

Ограничава се

тежестта на критерия за най-ниска оферирана цена.

Той е най-критикуван, защото дава възможност фирма да спечели с изкуствено занижена цена, които обикновено водят до увеличени последващите разходи за поддръжка в строителството например или с доставката на некачествени продукти или услуги.

Разширяват се и възможностите за т. нар. in-house възлагане, при което възложителят може да даде поръчка на собствено предприятие без търг или конкурс. Това обаче е възможно само, ако предприятието е държавно или общинско. Например – фирма в системата на отбраната, която на практика няма с кого да се конкурира. При предварителното обсъждане на този текст от закона от Българската стопанска камара се обявиха срещу тази възможност и изказаха опасения, че възлагането на поръчка на собствена компания може да опорочи състезателния характер на процедурата, както и да създаде възможности за корупция и за „одържавяване” на икономиката. Тези “in house” поръчки не се харесват и на фирмите от строителния бранш, които разчитат основно на държавни търгове с европейско финансиране, за да оцелеят в кризата.

Приетите промени дават

глътка въздух за подизпълнителите,

смятат депутатите. Според законодателството изпълнителят вече ще бъде лишен от възможността да прекратява договора си с подизпълнител малко преди края на проекта и по този начин да си спести плащането. Промените въвеждат гаранция, че сумите между двете страни са разплатени. Доказателство за това са изискваните фактури, че изпълнителят е платил дължимото на подизпълнителите.

Класирането на проектите ще зависи от показателите за комплексна оценка, посочени предварително още в обявата за откриването на процедурата за обществена поръчка. Проектната стойност на строежа например е един от тези показатели при инвестиционните проекти.

Занапред протоколите от заседания на комисията по оценка на офертите ще бъдат публикувани на интернет страницата на възложителя. Същото изискване – за публикация, важи и за сключените договори.

Задължително е възложителят в един и същи ден да изпрати протокола от решението на журито за класиране на участниците и да го публикува в профила на купувача. В срок до седем дни след като е взето решението възложителят е длъжен, пак в един и същи ден, да изпрати информация за конкурса до Агенцията за вписване в регистъра на обществените поръчки.

Създава се нов член в закона, според който възложителите могат да изискат техническата документация да им бъде предоставена под формата на електронен каталог. В мотивите към законопроекта е записано, че това са „първи стъпки“ за въвеждането на електронни търгове.

Одобрените промени предвиждат възможност за специални търгове, предназначени само за фирми на хора с увреждания, които ще имат предимство при определени поръчки.

Одобрените промени предвиждат сигнал до възложителя за нередности при откриването на търга да могат да подават всички граждани, фирми и организации, които нямат пряко участие в процедурата.

12 000 процедури през 2013 година

През миналата година са обявени почти 12 000 процедури за обществени поръчки, подписани са над 22 700 договора на обща стойност над 7.4 млрд. лева, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева. Причината за тези рекорди е ускореното усвояване на европейските средства. Което означава, че те едва ли се възможни през настоящата година, тъй като следващият програмен период още не е започнал.

Начинът, по който досега се провеждаха обществените поръчки обаче, не се харесва на никого – нито на възложители, нито на изпълнители, нито на обществото като цяло. Обвиненията са за нагласени поръчки, корупция, мудност на администрацията, неизпълнени договори, бавно разплащане.

Само през четвъртото тримесечие на 2013 г. Агенцията за държавна финансова инспекция установи наличие на проблемни обществени поръчки за над 115 млн. лв. Инспекторите са открили 174 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки и виновно причинени вреди за 162 682 лв. Нарушения са установени в редица болници в цялата страна, както и в големи компании като агенция “Пътна инфраструктура” (10 нарушения при възлагането на поръчки за проектиране, ремонти на пътища, изграждането на съоръжения), “Национална електрическа компания” ЕАД, „Мини Марица – изток” – Раднево, а също и в редица общини.

В Европарламента

Европарламентът вече прие нови правила за обществени поръчки и за възлагане на концесионни договори в Европейския съюз. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС по тази материя и при критериите се поставя силно ударение върху иновациите, социалните аспекти, опазването на околната среда.

При обсъждането в Европейския парламент бяха изнесени данни, според които обществените институции харчат около 18% от брутния вътрешен продукт за строителни дейности, стоки или услуги. Това означава само едно – че обществените поръчки са изключително важен инструмент за постигане на специфични обществени цели и че европейските граждани имат право да знаят и да са сигурни, че обществените пари се използват ефективно.

Европарламентът създаде нови критерии за „икономически най-изгодна оферта“ (MEAТ), която изисква от възложителите – обществени органи, да поставят акцент върху качество, екологични съображения, иновациите, социални аспекти.

Процедурата се опростява с въвеждане на стандартен „Европейски единен документ за обществени поръчки“. Това означава, че единствено участникът, който е спечелил поръчката, ще трябва да предостави оригинални документи. Европейската комисия е изчислила, че това облекчение ще намали с над 80% административната тежест за фирмите.

Държавите членки разполагат с гратисен период, за да въведат новите разпоредби в националното си законодателство.

Може да харесате още...