Важните акценти от приетите промени в ЗУТ, представени от арх. Борислав Игнатов

Законопроектът за изменение на Закона за устройство на територията бе окончателно гласуван от парламента и предстои обнародването на промените в Държавен вестник.
Основни инициатори на тези промени бяха браншовите организации, които предоставиха своите искания пред МРРБ. Десет важни промени, които облекчават инвестиционното проектиране, синтезира накратко и представи пред колегите си арх. Борислав Игнатов, Председател на УС на КАБ.

1.Главните архитекти съгласуват инвестиционните проекти само и единствено за съответствието им с действащия ПУП, устройствените показатели и разполагането на застрояването в имота.

Това е много важна стъпка в посока регистрационен режим и изясняване на отговорностите! Край на отказите и връщанията на документации заради всевъзможни други причини, коментира арх. Игнатов.

2. При зададено Разрешение за строеж на фаза „Идеен проект“, следващите фази не се смятат за промяна по време на строителството, ако са запазени градоустройствените показатели и габаритите на сградата!

Добро уточнение за спиране на проблемни практики в някои общини. Не се издава заповед по чл. 154 и тя не се обявява в ДНСК. Съкращава се срока на процедиране с минимум 21 дни.
 

3. При промяна по време на строителство, Главните архитекти съгласуват входираните инвестиционни проекти само и единствено за съответствието им с действащ ПУП, устройствените показатели и разполагането на застрояването!

Много важно облекчение и изясняване на процеса.

4.Разрешението за строеж задължително се издава в 14-дневен срок при доклад за съответствие и в 30-дневен срок, при оценка от Експертен съвет. Ако срокът не е спазен, на съответния главен архитект се налага глоба от 3000 до 15 000 лв.!
Въвежда се сериозна глоба за просрочване предвид облекчените задължения на главните архитекти. Много сериозна предпоставка за спазване на сроковете.

5. Намалява се обема на проектната документация като части „ПБЗ“ и „ПУСО“ отпадат от изискванията за издаване на Разрешение за строеж. Те стават отговорност на Изпълнителя на обекта.
Важно облекчение, следващо здравата логика. Изпълнителят на обекта ще възлага тези проекти според техниката и оборудването, с които разполага. Досега това бяха фиктивни проекти в разрез с действителността.

 6. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия става само след представяне на договори за авторски надзор по всички специалности!

Важно условия за контрол на законосъобразността и качеството на е изпълнение на обектите спрямо проекта и полученото Разрешение за строеж.

 7.Отхвърлено беше предложението на МРРБ за прекатегоризация, която механично сливаше I, II, и III категории на строежите!

Това предложение не беше координирано с европейската категоризация и нямаше пропорционалност на изискванията към категориите. Това щеше да доведе до сериозно объркване в бранша без никакъв положителен ефект. КАБ и КИИП бяха твърдо против тази формулировка и то беше отхвърлено от комисията.

 8. Архитектът се вписва задължително в информационната табела на строежа!

Важно постижение за вдигане на рейтинга на професията в Обществото и за излизане от „удобната анонимност“ при проблемни строежи.

9. Дефиницията „Водещ проектант“ и свързаните с нея санкции отпадат!

Тази дефиниция беше отчетена като излишна и празна от съдържание, носеща само негативи за проектантите. Глобата от 30 000 лв. отпада заедно с нея. Съгласуването ще става по стария начин от всяка специалност, като в бъдеще то ще е електронно.

10. Едно от копията на инвестиционните проекти става електронно! Видът и начинът на авторизиране на файловете ще се определят с допълнителна наредба.

Най-после се появява електронното предаване на проектите! Това е първата стъпка към цялостно предаване и архивиране в електронен вид. Удобствата и спестяванията на средства, енергия и място за архиви е очевидна.

gradat.bg

Може да харесате още...