Вече е възможно да търсим данни от кадастрална карта в електронния портал на НАГ

Вече е възможно търсенето по данни от кадастрална карта в Картата на „Подробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“ в електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“. Картата прави директна връзка с „Регистър на подробните устройствени планове“, „Регистър на Разрешенията за строеж“, „Регистър на разрешения за строеж за благоустройствени обекти“ и „Регистър на разрешенията за поставяне“.

В картата можете да намерите информация за обхвата на разработката на съответния подробен устройствен план и статус към момента. Предоставена е възможност за визуализация на обхвата на съответния издаден административен акт – разрешения за строеж и разрешения за поставяне. В раздел информация можете да намерите визуализация на сканирани изображения – графични части на подробни устройствени планове и влезли в сила административни актове.

Предстои добавянето на връзка с „Регистър на Удостоверенията за въвеждане в експлоатация“, които също ще започнат да се подготвят еднотипно от Нaправление „Архитектура и градоустройство“ и всички районни администрации на Столична община, чрез Системата за издаване на административни актове.

Картата на „Подробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“.

Може да харесате още...