Зеленото строителство е не само американски стандарт

Едва 2% от хората живеят в градовете, но те потребяват три-четвърти от водата и половината от енергията в света, показват проучвания на различни американски организации за екологично строителство. „Зелени сгради” е термин, който допреди няколко години будеше много съмнения, но днес специалисти и инвеститори си дават сметка за предимствата – използване на естествени материали и възобновяеми източници на енергия, както и по-ефективната експлоатация на тези сградите.

Зеленото строителство е пътят за постигане на по-добра енергийна ефективност, намаляване на експлоатационните разходи и повишаване комфорта на обитаване в сградите и средата около тях. За инвеститорите на зелени сгради ползите са повишаване стойността на сградата и процента на заеманите площи, което прави бизнеса им по-жизнеустойчив.

Правилният избор на фасада и добрата изолация на сградата е сред приоритетните фактори за намаляване на енергийните разходи, респективно на вредните въглеродни емисии и подобряване на жизнения стандарт.

Стандартът, който класифицира зелените сгради се определя чрез система за оценка и сертификация на екосгради, като американската система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) е сред най-успешните. Тя дава предимство на използването на естествени и рециклирани материали от съответния местен район и възобновяеми източници на енергия.

Именно американският опит и съвременни технологии за строителство на зелени сгради бяха представени на конференцията „Зеленото строителство – устойчив път за постигане на енергийна ефективност и икономически растеж”, организирана от Американската търговска камара в България (АМЧАМ), провела се преди дни в София.

Системата LEED определя най-строгите изисквания за сградите
Когато купуваме сграда, в повечето случаи не се интересуваме от това как функционира след това или пък какви ще са експлоатационните й разходи. За да направим предварителна оценка на сградата, както на всеки друг продукт, се нуждаем от стандрат. Американският сертификат за сгради LEED е свидетелство за изпълнение и на най-строгите изисквания при зеленото строителство. Това е най-общо казано критерий за оценка на този тип сгради. Той категоризира сградата, като отчита всички показатели и фактори при експлоатацията й, както и тези на околната среда.

Сертификатът LEED свидетелства за независима, тристепенна проверка на покритието на един строителен проект в съответствие с най-сериозните зелени изисквания в областта на строителството. Разработен е за търговски офис, административни и обществени обекти, хотели и жилищни сгради с повече от четири етажа. Показателите за оценка в системата са обособени в шест категории: избор на място, материали и ресурси, енергия и атмосфера, водна ефективност, качество на вътрешната околна среда и иновации в дизайна.

Основните предимства на сградите, получили сертификат LEED, са по-ниските експлоатационни разходи, по-високата продажна цена на имота, намаляването на отпадъците, спестяването на енергия и вода и съответно намаляването на вредните парникови емисии.

Според различни проучвания на световни организации в тези сгради може да се редуцират от 25 до 50% от енергията, 70% от твърдите отпадъци и 40% от употребяваната вода. А по-ниското енергийно потребление би могло да намали с 39% замърсяването с въглероден диоксид.

Системата LEED отдавна е прехвърлила границите на САЩ, доказателство е и присъствието на конференцията на Женивин Куан, Вицепрезидент на Съвета за устойчиво развитие на САЩ (USGBC). Тя представи американския опит в изграждането и експлоатацията на зелени сгради.

Изследване на Съвета за устойчиво развитие на САЩ (USGBC) показва, че експлоатацията на зелените сгради е по-евтина. При тях се намаляват оперативните разходи с 8-9%, а първоначалната инвестиция се възвръща. Това е особено важно за площите, които се отдават под наем. Инвеститорите на зелени сгради са склонни да инвестират в тях, защото те повишават с 3,5% заетостта на площите, освен това се повишава стойността на сградата средно със 7,5% и като цяло това гарантира по-жизнеустойчив бизнес.

Изолациите – висок потенциал за намаляване на парниковите газове и понижаване на енергийните разходи

Това е един пример, с който от Камарата на строителите илюстрират и друга визия на сграда, построена само с естествени материали и нулеви енергийни разходи.

Камарата на строителите в България представи свое виждане по темата, като изтъкна енергийната ефективност като съществен фактор и антикризисна мярка. По техни данни България има потенциал да проектира и експлоатира 1 765 000 частни жилищни сгради, като изразходва до 35 млрд. kWh годишно и 3 млрд. kWh годишно за 5 763 общински и държавни сгради.

Обществените сгради у нас имат по-голяма успеваемост при обновяването си. Изчисленията на Камарата показват, че с 200 000 000 лв., вложени в енергийна ефективност, биха могли да се санират приблизително 1 000 000 кв.м. РЗП обществен сграден фонд (6%), от което да се икономисат по 100 000 000 кWh/годишно енергия и да се намалят с 18 000 000 лева преките годишни разходи за енергия. Като цяло това ще намали вредните газове с 280 хил. тона годишно.

„Учудващо е влиянието на СО2 и всички други замърсяващи газове върху различните сфери от човешката дейност”, отбеляза инж. Ангел Минев, представляващ КСБ.

“Около 1,5 W/кв. м е топлината, която остава в земната повърхност от увеличаването на СО2, което ако отнесем към цялата земна повърхност ще видим натрупване на значително количество енергия”.

„Каква цена трябва да платим за да намалим вредните емисии и кои са мерките за това?”, е глобален въпрос, отговор на който дава едно проучване на международна консултанска компания McKinsey от 2007 г. Една от целите на проучването е да се помогне на бизнеса да разбере какви са последствията от намаляването на въглеродния отпечатък върху различните производства и дейности. Графиката за кривата на разходите дава огромен обем от информация.

Кривата на разходите за намаляване на парниковите газове показва, че изолацията на сградите има най-висок потенциал за намаляване на вредните емисии.

Това означава, че ако една сграда се изолира то ще се получат 150 единици редуцирани емисии (tCO2e), т.е намаляване на разходите за спестяване на тон вредни емисии въглероден диоксид, изхвърлян в атмосферата. Глобалната оценка показва, че 3,7 гигатона годишно вредни емисии могат да се спестят в сградите от подобряване на изолацията, технологиите за отопление, вентилация и осветление.

Един от изводите ни дава информация за това как да намалим емисиите до 26 гигатона тона годишно за период до 2030 г. В този случай трябва да извършим всички мерки по намаляване на разходите и постигане на пределна цена за емисия от 40 евро за тон СО2.

(бел. ред. Концентрацията на СО2 в атмосферата се измерва в части на милион (parts per million) – ppm. Според учените 350 ppm СО2 e безопасната горна граница на концентрация на въглероден диоксид в атмосферата. В подкрепа на тази теория е и отбелязването на световния ден „Часът на земята”, който тази година е на 21 октомври.)

Енергийната ефективност в сградите е „сираче” между три министерства

„Постигнатите у нас резултати в направление енергийна ефективност досега са повече от скромни”, признава Ангел Минев, който е председател на Асоциацията за реновиране на етажната собственост (АРЕС). Според него три министерства не могат да организират тази дейност, въпреки съществуващата нормативна уредба, хармонизирана с директивите на ЕС, както и наличните законови предпоставки.

“Настоящите резултати са твърде скромни – само пилотни и демонстрационни проекти”. „Проектите, подпомагани от международен фонд „Козлодуй” са сред най-успешните”, смята инж. Минев. Пилотната програма „Обновен дом”, подпомаган от ПРООН, показа необходимостта от промени в Закона за управление на етажна собственост и нужда от сериозна държавна подкрепа в рамките на 30 – 40%.

Ниските нива на цените на енергоносителите у нас прави дейностите по саниране и обновяване на сградния фонд непривлекателни и с дълъг период на откупуване”, според Минев.

Един от доказалите се вече в практиката начини за успешно обновяване на обществени сгради е договорът с гарантиран резултат ЕСКО. Виждането на членовете на АРЕС е, че този модел би могъл да бъде действена част от антикризискната програма на страната ни.

Нова енергийна стратегия готвят в Брюксел

Предстои приемането на нова стратегия за енергийна ефективност за Европа за следващите 10 години. По предварителни данни тя трябва да е готова в началото на ноември т.г., съобщи в презентацията си Гергана Миладинова, представител на главна дирекция “Енергетика и трпанспорт”, отдел “Енергийна ефективност” на Европейската комисия. В Брюксел работят активно и по обновяването на директива 2002/91/ЕС, чието транспониране в отделните страни трябва да се случи най-късно до юли 2012 година.

Текстът на новия документ вече е публикуван в интернет и предстои да се разработи конкретна методология. Директивата включва някои съществени моменти. Един от тях е налагането на минимални нива на консумация на енергия в сградите. Ремонтираните сгради също трябва да отговарят на изискванията за енергоемкост. Сред нововъведенията са и минимални технически изисквания към всички уреди и съоръжения в новопостроените сгради – бойлери, тръби за отопление и др.

Всички страни от ЕС трябва да разработят свои стратегии за подобряване на жилищния фонд, като 1% от всички стари жилища, годишно, трябва да минават основен ремонт.

Въвеждат се и по-строги изисквания към съдържанието на сертификатите за санираните сгради, чието неспазване ще води до санкции. Предвиждат се и материални стимули за хората, които искат да обновят жилищата си. Един от начините е използването на средства по линия на Кохезионния фонд.

Строежът на сгради с нулево енергийно потребление ще е една от основните цели на Европа след 31 декември 2020 г., обобщи г-жа Миладинова.

Световното строителство се стреми все повече да прилага правилата за екологично строителство. Всеки ден се създават нови и по-качествени и ефективни екологични нововъведения в строителството – зелени покрития за сградите, по-ефективни отоплителни и осветителни системи, по-големи прозорци, нетоксични бои и подови настилки и т.н., резултатът от които са хиляди долари спестявания за инвеститорите.