Тече обществено обсъждане на наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

От 19 юли тече обществено обсъждане на проект за новата Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Проектът на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради е разработен на основание чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в “Държавен вестник”, бр. 24 от 12 март 2013 г.

Проектът на наредбата регламентира условията и реда за:

–  издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради;

–   извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;

–  издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;

–   извършване на оценка на енергийните спестявания.

Един от основните нови моменти, свързани с измененията в ЗЕЕ е въвеждането на сертификат за проектни енергийни характеристики, който се издава след завършване на строителството на нова сграда и преди въвеждането й в експлоатация. Този сертификат ще бъде издаван от консултантите по енергийна ефективност. До сега този вид документ беше издаван от лицата, упражняващи строителен надзор или от техническия ръководител, т.е. сертификатът за проектни енергийни характеристики замества “енергийния паспорт”.

Друг нов момент, свързан с измененията на ЗЕЕ е оценката на енергийните спестявания, която има за цел да удостовери количеството спестена енергия в сградите и да докаже степента на постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания.

Предложения по Проекта на наредбата могат да се изпращат до 2 август на електронни адреси v.ilieva@mee.government.bg и k.naidenova@mee.government.bg.

greentech.bg

 

Може да харесате още...