Ангажимент на Hörmann за борба с изменението на климата

Hörmann

Като семейно предприятие фирма Hörmann винаги е осъзнавала отговорността си към следващите поколения. Ангажиментът за борба с изменението на климата включва три ключови елемента – изчисление, намаляване и компенсиране. Снимка: Smileus – stock.adobe.com

Фирма Hörmann винаги е осъзнавала отговорността си към следващите поколения. Поради това предприятието дава своя принос в редица области за борбата с изменението на климата. Това включва намаляване или пълно предотвратяване на емисиите, когато е възможно. От тази година за първи път се предлагат врати с неутрално ниво на въглеродни емисии.

„Ние мислим зелено!“ Под това мото вече повече от десет години Hörmann прилага мерки за защита на природата и борба с изменението на климата. През 2019 година семейното предприятие стартира реорганизиране и централизиране на мерките по ангажимента във всички филиали на Hörmann, прилагани до този момент на местно ниво. При това се запази фокусът върху намаляването на въглеродните емисии. Новото са проектите за компенсиране на въглеродните емисии.

Изчисление, намаляване, компенсиране

Hörmann следва стратегия за борба с изменението на климата, в която са заложени трите основни стълба – изчисление, намаляване и компенсиране на вредните за климата емисии. За изчислението на емисиите на въглероден диоксид (CO2) или еквиваленти на въглероден диоксид (CO2e) на компанията ежегодно се разглеждат емисиите от всички обекти на територията на Германия, както и от няколко европейски обекти, включително и на произвежданите там продукти. Резултат от това е т.н. „корпоративен въглероден отпечатък“ (Corporate Carbon Footprint). Установеният въглероден отпечатък (емисии на въглероден диоксид CO2) е базата за определяне на ангажимента за борба с изменението на климата, тъй като показва кои са източници на емисиите на парникови газове и къде съществуват потенциали за икономии. Цялостното изчисление се базира на стандартите на международния „Протокол за парниковите газове“ („Greenhouse Gas Protocols“) и спазването на т.н. Scopes 1-3. Те обхващат преките и косвените източници на емисии около компанията, така че да се извърши комплексен преглед и да се вземат предвид предишните и следващите звена по веригата за доставки.

Hörmann

Компенсацията на емисиите въглероден диоксид (CO2) е важна мярка от стратегията за борба с изменението на климата на Hörmann. Остатъчните емисии се компенсират чрез финансирането на проекти за опазване на климата съвместно с ClimatePartner. Един от тях е проектът за залесяване в Уругвай. Снимка: ClimatePartner

Семейното предприятие счита, че най-устойчивият начин за това е непрекъснатото намаляване на емисиите. Поради това емисиите на CO2 се намаляват на всички нива, където е възможно. Остатъчните емисии, които не могат да бъдат избегнати днес, Hörmann компенсира чрез финансиране на проекти за защита на климата.

100 процента екологична електроенергия

От 2017 година всички подразделения на Hörmann на територията на Германия, независимо дали са търговски клонове или заводи-производители, както и всички дъщерни компании на групата Hörmann със седалище в Германия, покриват 100% от потребностите си от електричество изцяло с екологичен ток, доставян от Naturstrom. По този начин компанията е постигнала още преди няколко години целта за нулево количество емисии на въглероден диоксид (CO2) чрез доставката на енергия от външни доставчици. Hörmann използва допълнителните потенциали на икономии както чрез експлоатацията на топлоцентрали от блоков тип и интелигентни системи за енергийно управление, така и чрез използването на по-малко и по-лесно рециклируеми опаковъчни материали. При транспортирането на много продукти Hörmann използва многократно опаковъчния материал, тъй като той се връща целево за повторно използване.

Hörmann

От 2021 година, наред с мерките за намаляване на емисиите, каквито са например използването на 100% екологичен ток, Hörmann компенсира остатъчните емисии на въглероден диоксид (CO2) като предлага и врати с неутрално ниво на въглеродни емисии на промоционални цени. Снимка: Hörmann

Врати с неутрално ниво на въглеродни емисии

Чрез финансиране на проекти за защита на климата съвместно с ClimatePartner Hörmann компенсира над 100000 тона CO2 годишно. През настоящата година за първи път в рамките на акция за стимулиране на продажбите се предлагат врати с неутрално ниво на въглеродни емисии. Всички емисии, които възникват при производството, включително в предишните и следващите звена по веригата за доставки, се компенсират чрез три избрани проекта. Всички те са свързани с предприятието: от една страна, се подкрепят два проекта за вятърна енергия в Индия, където се намира завод на Hörmann. От друга страна, се финансира проект за залесяване в Уругвай, тъй като три компании от групата Hörmann също произвеждат врати от дървесна суровина.

Подробна информация относно стратегията на Hörmann за борба с изменението на климата ще намерите на техния сайт.

Може да харесате още...